::  Misiune :: Istoric :: Statut :: Membrii :: Structura :: Rapoarte anuale ::  Donaţii :: 2% ::  Comunicate :: Contact ::S T A T U T

Liga PRO EUROPA Liga


Partea I. Dispoziţii generale

Capitolul 1. Denumirea, scopul şi obiectivele

Art. 1. Denumirea Asociaţiei este Liga PRO EUROPA, prescurtat LPE sau PEL. Denumirea promoţională este PRO EUROPA.
Art. 2. Liga PRO EUROPA  a luat fiinţă la 30 decembrie 1989 la Tīrgu Mureş/Romānia prin adeziunea a 21 membri fondatori la principiile şi valorile din Platforma sa.
Art. 3. Liga PRO EUROPA este o asociaţie cultural-civică şi de drepturile omului independentă, neguvernamentală, nepartizană şi non-profit, cu personalitate juridică īn baza Legii nr. 21 din 1924, dobīndită prin Sentinţa civilă nr. 920 din 22 februarie 1990 a Judecătoriei Tīrgu-Mureş, Romānia.
Art. 4. Scopul asociaţiei Liga PRO EUROPA este să contribuie prin toate mijloacele legale la integrarea Romāniei īn Europa şi la promovarea valorilor europene īn Romānia, a principiilor conţinute īn Platforma sa, consolidarea societăţii civile, a democraţiei şi pluralismului, la respectarea demnităţii umane şi a drepturilor universale ale omului, la eliminarea tuturor formelor de discriminare etnică, lingvistică, culturală, religioasă sau sexuală, la stimularea dialogului social īn scopul dezamorsării situaţiilor de tensiune sau conflict izvorīte din necunoaştere, prejudecăţi sau interese egoiste.
Art. 5. Obiectivele Ligii PRO EUROPA sīnt:
-    promovarea valorilor pro-europene īn Romānia;
-    promovarea respectului pentru alteritate şi diversitate, a drepturilor omului şi protecţiei comunităţilor etnice, lingvistice şi confesionale;
-    stimularea şi cultivarea interculturalităţii īn context regional transilvan;
-    prevenirea şi rezolvarea tensiunilor şi conflictelor intercomunitare prin dialog social, educaţie civică şi multiculturală.

Capitolul 2. Sediul şi durata

Art. 6. Sediul Ligii PRO EUROPA este la Tīrgu-Mureş, Romānia, Piaţa Trandafirilor Nr. 5, etaj III. Durata de funcţionare a asociaţiei este nelimitată.Capitolul 3. Mijloacele materiale şi financiare

Art.7. Mijloacele materiale şi financiare ale Ligii PRO EUROPA se constituie din cotizaţiile membrilor, donaţii şi subvenţii din ţară şi străinătate cu condiţia păstrării deplinei independenţe, venituri realizate din activităţile specifice proprii, potrivit Statutului - servicii, spectacole, publicaţii, tipărituri, mass-media electronică, licitaţii de artă, etc. - şi alte activităţi economice non-profit conforme cu legile īn vigoare.
Art. 8. Valoarea cotizaţiei lunare se stabileşte la 0,5 euro/lună pentru membrii activi. Şomerii, pensionarii, elevii, studenţii şi militarii īn termen vor plăti o cotizaţie lunară simbolică al cărei cuantum este la latitudinea lor.
Art. 9. Mijloacele financiare astfel obţinute vor fi utilizate exclusiv īn concordanţă cu caracterul non-profit al asociaţiei. Cheltuielile privesc asigurarea funcţionării Ligii PRO EUROPA, desfăşurarea activităţilor specifice, plata retribuţiilor personalului angajat sau colaborator, acordarea de burse unor tineri merituoşi, plata editării publicaţiilor, achiziţiile mobiliare şi imobiliare necesare activităţilor Ligii, alte cheltuieli īn conformitate cu hotărīrile Adunării Generale sau ale Consiliului de Coordonare.

Capitolul 4. Membrii

Art. 10. Liga PRO EUROPA este deschisă tuturor persoanelor majore din ţară, indiferent de naţionalitate, limbă maternă, religie, sex sau apartenenţă politică, care aderă la principiile Platformei, acceptă prezentul Statut, şi se angajează activ īn realizarea scopurilor şi obiectivelor cuprinse īn acestea.
Art. 11. Membrii Ligii PRO EUROPA pot avea statut de membru simpatizant, membru activ sau membru onorific.
Art. 12. Statutul de membru simpatizant poate fi obţinut prin simplă adeziune scrisă de către cetăţenii romāni sau străini, şi constituie baza de voluntari şi susţinători ai asociaţiei. Membrii simpatizanţi pot sprijini asociaţia şi prin donaţii materiale.
Art. 13. Statutul de membru activ acordă dreptul de a alege şi a fi ales īn organele de conducere ale Ligii, şi obligă la plata cotizaţiei statutare. Calitatea de membru activ se dobīndeşte din propria iniţiativă de către cetăţenii romāni, prin adeziune scrisă, şi devine efectivă după validarea sa de către Consiliul de Coordonare.
Art. 14. Liga PRO EUROPA, prin hotărīre a Consiliului de Coordonare, poate acorda statutul de membru onorific unor personalităţi marcante ale vieţii publice din ţară sau străinătate.
Art. 15. Membrii simpatizanţi şi cei onorifici nu plătesc cotizaţie, nu au drept de vot şi nu pot fi aleşi īn funcţii.
Art. 16. Membrii activi al Ligii pot face parte din alte organizaţii neguvernamentale sau partide politice dacă ideile şi programele acestora nu contravin principiilor Ligii. Este recomandabil ca activităţile organizaţiilor īn cauză să nu fie concurenţiale activităţilor Ligii, pentru a nu influenţa negativ prestaţia din ambele organizaţii.
Art. 17. Nu pot avea calitatea de membru al Ligii PRO EUROPA persoanele cu convingeri, atitudini şi manifestări extremiste, totalitare, naţionalist-şovine, xenofobe, intolerante sau compromise politic sau moral.
Art. 18. Membrii activi ai Ligii PRO EUROPA au dreptul:
a) de a-şi exprima neīngrădit opiniile īn cadrul organizaţional al Ligii, la toate nivelurile şi īn toate īmprejurările;
b) de a propune şi iniţia activităţi şi acţiuni menite să īmbunătăţească activitatea şi patrimoniul asociaţiei;
c) de a participa la activităţile şi proiectele Ligii īn funcţie de īnclinaţiile şi competenţele lor;
d) de a alege şi a fi aleşi īn funcţii;
e) de a beneficia de sistemul de informaţii, burse şi schimburi ale asociaţiei īn funcţie de utilitatea lor socială.
Art. 19. Membrii Ligii PRO EUROPA au datoria:
a) de a promova principiile şi valorile Ligii īn toate īmprejurările;
b) de a manifesta iniţiativă, deschidere, voluntariat pentru realizarea obiectivelor  Ligii;
c) de a informa Consiliul de Coordonare despre iniţiativele lor;
d) de a achita la timp prestaţiile şi cotizaţiile statutare;
e) de a participa la īntrunirile şi activităţile la care au fost invitaţi sau solicitaţi.
Art. 20. Calitatea de membru se pierde prin retragere, deces, radiere (īn caz de inactivitate şi neplata cotizaţiei statutare de-a lungul unui an, după atenţionare īn scris) sau īn cazuri īntemeiate, prin excludere. Excluderea poate fi hotărītă de Adunarea Generală cu o majoritate de două treimi din voturile exprimate. Īntre Adunările Generale, Consiliul de Coordonare poate suspenda calitatea de membru cu majoritate calificată.Partea II. Structura organizatorică, de coordonare şi control

Capitolul 1. Adunarea Generală

Art. 21. Organul suprem al Ligii Pro Europa este Adunarea Generală. Adunarea Generală este alcătuită din totalitatea membrilor activi cu drept de vot. Membrii activi aflaţi īn incapacitatea de a participa la Adunarea Generală īşi pot delega dreptul de vot unui alt membru activ. Un membru activ poate reprezenta, pe bază de delegaţie scrisă, maximum 5 membri. Norma de reprezentare a filialelor la Adunarea Generală anuală este de 1 (unu) la  10 (zece).
Art. 22. Adunarea Generală se īntruneşte anual īn sesiune ordinară, iar īn sesiune extraordinară oricīnd īmprejurările o cer. Adunarea Generală ordinară se convoacă de către copreşedinţi, la iniţiativa  Consiliului de Coordonare, cu cel puţin 15 zile īnainte de data fixată, anunţīndu-se data, ora, locul desfăşurării, precum şi ordinea de zi. Adunarea Generală extraordinară se convoacă de către copreşedinţi, la iniţiativa Consiliului de Coordonare, sau la cererea a cel puţin o treime din membrii activi, cu cinci zile īnainte de data fixată.
Art. 23. Adunarea Generală este statutar constituită dacă sīnt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor activi. Dacă acest quorum nu se īntruneşte, Adunarea Generală este convocată din nou pentru o dată ulterioară pe minimum 15 zile. La a doua convocare, Adunarea Generală este considerată statutară indiferent de numărul membrilor activi prezenţi.
Art. 24. Hotărīrile Adunării Generale se iau prin vot deschis sau secret cu o majoritate de jumătate plus unu, cu excepţia celor referitoare la Statut, Program, sau persoane, care se iau cu o majoritate de două treimi din voturile exprimate.
Art. 25. Competenţele Adunării Generale:
a) adoptă şi modifică Statutul Ligii;
b) confirmă afilierile interne şi internaţionale;
c) analizează şi aprobă Raportul anual al Consiliului de Coordonare;
d) adoptă Programul anual de activitate al Ligii;
e) analizează şi adoptă bilanţul financiar şi raportul Comisiei de Cenzori;
f) dă descărcare de gestiune, aprobīnd execuţia bugetară anuală;
g) alege şi revocă membrii Consiliului de Coordonare;
h) alege şi revocă membrii Comisiei de Cenzori;
i) confirmă calitatea de club şi filială;
j) decide asupra excluderii membrilor, potrivit Statutului;
k) hotărăşte dizolvarea filialelor sau a asociaţiei;
l) hotărăşte acordarea Premiului PRO EUROPA.

Capitolul 2. Consiliul de Coordonare

Art. 26. Consiliul de Coordonare este organul de conducere al Ligii īntre Adunările Generale. Membrii Consiliului de Coordonare īn număr de cel puţin 7 (şapte), sīnt aleşi şi revocaţi de către Adunarea Generală prin vot secret. Din Consiliul de Coordonare fac parte de drept copreşedinţii şi secretarul Ligii. De asemenea, din Consiliul de Coordonare, pe līngă membrii aleşi de Adunarea Generală, fac parte de drept şi coordonatorii delegaţi ai filialelor.
Art. 27. Mandatul Consiliului de Coordonare, ca şi al celorlalte organe de conducere sau control, este de 2 ani şi poate fi reīnnoit ori de cīte ori hotăreşte  Adunarea Generală.
Art. 28. Candidaturile pentru organele şi funcţiile de coordonare vor fi depuse la secretariatul Ligii cu cel puţin 10 zile īnainte de Adunarea Generală şi vor fi analizate din punctul de vedere al compatibilităţii de către Consiliul de Coordonare īn funcţie.
Art. 29. Consiliul de Coordonare se īntruneşte trimestrial īn şedinţă ordinară sau ori de cīte ori se impune aceasta, la convocarea copreşedinţilor, cu cel puţin 5 (cinci) zile īnainte de data fixată. Consiliul este statutar īntrunit dacă sīnt prezenţi jumătate plus unu din numărul membrilor. Consiliul aduce hotărīri valabile, prin vot deschis sau secret, cu majoritate de jumătate plus unu a voturilor exprimate. Hotărīrile considerate importante sau care se referă la persoane se iau cu majoritate de două treimi. Lucrările se consemnează īn procese verbale, iar hotărīrile se aduc la cunoştinţa membrilor.
Art. 30. Atribuţiunile Consiliului de Coordonare:
a) elaborează sau modifică strategia pe termen scurt, mediu şi lung a Ligii;
b) adoptă programele, domeniile de activitate şi urmăreşte īndeplinirea optimă a acestora;
c) adoptă proiectele, cooperările şi parteneriatele;
d) adoptă planul de activitate şi financiar anual şi controlează respectarea lor;
e) adoptă Raportul anual de activitate şi financiar;
f) analizează activitatea departamentelor şi face recomandări asupra funcţionării acestora directorului executiv;
g) elaborează regulamentul de funcţionare internă al Consiliului de Coordonare;
h) aprobă structura şi retribuţiile personalului operativ şi a colaboratorilor;
i) numeşte şi revocă directorul executiv al Ligii;
j) aprobă relaţiile interne şi internaţionale ale Ligii;
k) analizează activitatea filialelor şi cluburilor şi face recomandări asupra funcţionării acestora Comitetelor şi coordonatorilor de filiale şi cluburi;
l) analizează cererile de īnscriere īn Ligă şi decide calitatea de membru activ;
m) decide decernarea titlului de membru onorific;
n) propune candidaţii pentru Premiul PRO EUROPA;
o) confirmă Comitetele şi coordonatorii filialelor;
p) acordă sau suspendă īmputernicirea de funcţionare dată filialelor sau cluburilor Ligii;
r) tranşează litigiile din cadrul organismelor alese;
s) membrii Consiliului de Coordonare au datoria de a promova spiritul şi interesele Ligii PRO EUROPA şi de a contribui personal şi direct la sporirea prestigiului, competenţei, patrimoniului şi resurselor Ligii;
t) Consiliul de Coordonare propune Adunării Generale īnfiinţarea de filiale;
u) alege dintre membri săi Biroul Executiv.
Art. 31. Conducerea operativă a Ligii īntre şedinţele Consiliului de Coordonare este asigurată de Biroul Executiv format din cei doi copreşedinţi şi secretarul Ligii. Hotărīrile acestora se iau, pe cīt posibil, īn consens. Īn caz de divergenţă, hotărīrea va fi tranşată de către Consiliul de Coordonare prin vot majoritar.  Biroul Executiv aprobă comunicatele şi declaraţiile Ligii. Conducerea administrativă a Ligii este asigurată de unul dintre copreşedinţi īnsărcinat cu atribuţii de copreşedinte executiv sau de un director executiv numit de Consiliul de Coordonare.  
Art. 32. Copreşedinţii Ligii PRO EUROPA, reprezentīnd, de preferinţă, simbolic comunităţi şi sexe diferite, sīnt aleşi de Consiliul de Coordonare dintre membri cu cel puţin trei ani vechime, pe o perioadă de 2 ani, mandatul lor putīnd fi reīnnoit ori de cīte ori şi pot fi revocaţi de către Consiliul de Coordonare, cu majoritate calificată de voturi. Īn mod similar, Consiliul de Coordonare alege şi revocă secretarul Ligii PRO EUROPA, pe o durată de doi ani, cu posibilitatea reīnnoirii mandatului. 
Art. 33. Suspendarea din funcţie a unui membru al Consiliului de Coordonare se poate face numai īn urma unei hotărīri a Consiliului de Coordonare luată īn consens de ceilalţi membri şi trebuie confirmată de Adunarea Generală extraordinară, care alege totodată funcţiile devenite vacante.
Art. 34. Atribuţiunile copreşedinţilor:
a) conduc şedinţele Adunării Generale şi ale Consiliului de Coordonare;
b) iniţiază orientările generale, strategiile şi proiectele Ligii;
c) elaborează şi semnează declaraţiile şi comunicatele Ligii;
d) īntreţin relaţiile externe ale Ligii;
e) prezintă rapoartele de activitate şi informările către Adunarea Generală, Consiliul de Coordonare, precum şi către instituţiile şi fundaţiile care sponsorizează programele Ligii, pe baza informaţiilor puse la dispoziţia lor de către directorul executiv şi secretar;
f) asigură fondurile şi finanţările necesare īndeplinirii scopurilor şi obiectivelor Ligii.
Art. 35. Atribuţiunile secretarului:
a) convoacă, la iniţiativa copreşedinţilor, şedinţele Consiliului de Coordonare şi Adunările Generale ale Ligii;
b) redactează şi păstrează procesele verbale ale şedinţelor Consiliului de Coordonare;
c) coordonează redactarea proceselor verbale şi pregătirea materialelor Adunărilor Generale;
d) păstrează documentele de evidenţă a membrilor, cluburilor şi filialelor;
e) ţine evidenţa şi īnaintează spre aprobarea Consiliului de Coordonare statutul de noi membri activi ai Ligii;
f) asigură legăturile cu cluburile şi filialele, şi informează Consiliul de Coordonare despre activitatea acestora.
Art. 36. Atribuţiunile copreşedintelui executiv sau ale directorului executiv:
a) reprezintă asociaţia īn relaţiile cu terţi, īn limitele stabilite de Consiliul de Coordonare, īncheind contracte şi acte de gestiune pentru realizarea scopurilor şi activităţilor Ligii;
b) participă la şedinţele Consiliului de Coordonare şi ale Biroului Executiv;
c) asigură mediatizarea adecvată a Ligii;
d) asigură conducerea operativă a Ligii;
e) administrează resursele financiare şi baza materială a Ligii;
f) informează Consiliul de Coordonare despre activitatea Ligii;
g) elaborează şi propune spre aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, documente de ordine interioară şi atribuţiile personalului subordonat;
h) angajează şi concediază personalul Ligii;
i) īntocmeşte şi propune structura organizatorică, statul de funcţiuni, statul de personal, nivelul de salarizare, precum şi celelalte drepturi salariale pe care le supune Consiliului de Coordonare;
j) facilitează legăturile cu alte organisme din ţară şi străinătate;
k) exercită īntreaga sa autoritate şi competenţă pentru a determina īnfăptuirea scopurilor Ligii.
Art. 37. Īn cazul incapacităţii copreşedintelui executiv sau al directorului executiv de a-şi exercita atribuţiile, acestea vor fi preluate de către un alt membru al Consiliului de Coordonare mandatat īn mod expres de către acesta.

Capitolul 3. Comisia de Cenzori

Art. 38. Controlul financiar-patrimonial şi juridic al asociaţiei este asigurat de către Comisia de Cenzori.
Art. 39. Comisia de Cenzori este formată din trei membri ai Ligii, care să nu facă parte din Consiliul de Coordonare, aleşi de Adunarea Generală, cu un mandat de doi ani. Comisia de Cenzori alege din sīnul său un preşedinte care va reprezenta opinia Comisiei īn faţa Adunării Generale şi a organelor alese.
Art. 40. Atribuţiunile Comisiei de Cenzori:
a) să verifice execuţia bugetară şi propunerile de buget pe anul următor atīt ale organizaţiei-mamă, cīt şi ale filialelor;
b) să urmărească modul īn care sīnt utilizate fondurile asociaţiei şi să prezinte raporturi scrise Consiliului de Coordonare şi Adunării Generale privind situaţia constatată;
c) Comisiile de Cenzori ale filialelor au obligaţia de a raporta situaţia lor financiară şi patrimonială către Comisia centrală de Cenzori;
d) să prezinte Adunării Generale un raport scris prin care să propună aprobarea sau modificarea bilanţului anual al asociaţiei;
e) să propună măsuri pentru buna gospodărire a bunurilor şi fondurilor, imputarea şi recuperarea pagubelor cauzate de personalul operativ, iar īn cazul săvīrşirii de infracţiuni să sesizeze Consiliul de Coordonare şi organele de drept, īn vederea urmăririi penale, atīt la nivelul organizaţiei-mamă cīt şi al filialelor.

Capitolul 4. Cluburile şi filialele PRO EUROPA

Art. 41. Liga PRO EUROPA poate īnfiinţa cluburi şi filiale oriunde acestea se vor constitui cu condiţia respectării īntocmai a principiilor enunţate īn Platformă şi a prezentului Statut.
Art. 42. Cluburile PRO EUROPA se pot constitui oriunde īn ţară la iniţiativa unor membri ai Ligii PRO EUROPA şi cu acordul Consiliului de Coordonare. Cluburile au menirea să faciliteze răspīndirea ideilor şi să organizeze activităţile Ligii īn teritoriu.
Art. 43. Cluburile nu au personalitate juridică proprie, nici patrimoniu sau fonduri proprii, toată activitatea acestora desfăşurīndu-se īn organizarea Ligii PRO EUROPA, respectiv cu suportul financiar al acesteia. Membrii Clubului īşi pot alege un coordonator, care activează pe bază de voluntariat.
Art. 44. Cluburile pot solicita Adunării Generale, la propunerea Consiliului de Coordonare acordarea calităţii de filială.
Art. 45. Filialele se constituie prin hotărīrea autentificată a Adunării Generale, la propunerea Consiliului de Coordonare. Personalitatea juridică se dobīndeşte de la  data īnscrierii filialei īn Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor. Filialele pot īncheia īn nume propriu acte juridice de administrare şi conservare īn condiţiile stabilite prin actul constitutiv al filialei. Actele juridice de dispoziţie īn numele şi pe seama asociaţiei pot fi īncheiate numai pe baza hotărīrii prealabile a Consiliului de Coordonare.
Art. 46. Structura organizatorică a filialelor cuprinde Adunarea Filialei, compusă din totalitatea membrilor activi, şi Comitetul filialei, compus din 5-7 membri, din care fac parte şi cei doi coordonatori ai filialei (de preferinţă de naţionalităţi, confesiuni şi/sau sexe diferite). Unul dintre coordonatorii de filială, desemnat de Adunarea Filialei, va fi membru de drept īn Consiliul de Coordonare al Ligii PRO EUROPA. Mandatul său va fi pentru doi ani, putīnd fi reīnnoit.
Art. 47. Filialele pot propune şi desfăşura proiecte proprii, conforme cu programele Ligii, cu condiţia să aibă acordul Consiliului de Coordonare. Ele pot dispune de fonduri proprii, provenite din surse şi īn condiţii similare cu cele ale organizaţiei-mamă şi pot deschide cont bancar propriu. Controlul financiar intern şi extern se fac īn conformitate cu prevederile legale şi statutare.
Art. 48. Stabilirea de relaţii ale filialelor cu organizaţii, partide, organisme şi instituţii sau mişcări din ţară sau de peste hotare, sau a unor parteneriate pot avea loc numai cu  acordul  Consiliului  de  Coordonare  al   Ligii  PRO
EUROPA. Comunicatele de presă ale filialelor vor avea avizul Biroului Executiv.
Art. 49. Toate actele, documentele, materialele publicitare şi ştampila filialelor trebuie să conţină denumirea de Liga PRO EUROPA, precum şi simbolul său, cu menţionarea clară a denumirii filialei.
Art. 50. Calitatea de club sau filială se pierde prin autodizolvare, suspendare sau retragerea īmputernicirii, de către Adunarea Generală a Ligii, la propunerea Consiliului de Coordonare.


Partea a III. Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 51. Liga PRO EUROPA este persoană juridică romānă īnregistrată īn baza Legii Nr. 21 din 1924, cu sigiliu, ştampilă, legitimaţii, insigne, emblemă şi drapel proprii, cu sediul īn Tīrgu-Mureş/Romānia, bucurīndu-se de toate drepturile ce decurg din această calitate şi avīnd toate obligaţiile prevăzute de legile īn vigoare cu privire la persoanele juridice cu statut non-profit.
Art. 52. Liga PRO EUROPA are dreptul să desfăşoare activitate editorială, de multiplicare şi distribuire prin comercializare a propriilor publicaţii periodice, cărţi, broşuri, mape, pliante, albume, calendare şi alte tipărituri, cu condiţia ca aceste produse să respecte prin conţinutul lor principiile Ligii, iar veniturile realizate să fie utilizate exclusiv īn scopul īnfăptuirii obiectivelor acesteia.
Art. 53. Funcţiile eligibile din cadrul organelor de coordonare şi control sīnt benevole şi neretribuite. Pot fi retribuite numai colaborările ocazionale şi serviciile de consultaţii oferite īn afara atribuţiunilor prevăzute prin Statut.
Art. 54. Liga PRO EUROPA se poate afilia la reţele, uniuni sau confederaţii ale organizaţiilor neguvernamentale naţionale sau internaţionale, cu condiţia ca principiile şi scopurile acestora să fie similare cu ale Ligii. Deciziile īn acest sens se iau de către Consiliul de Coordonare cu o majoritate de două treimi, urmīnd să fie confirmate de către Adunarea Generală cu majoritate de jumătate plus unu.
Art. 55.  Modificările de statut sau dizolvarea asociaţiei se pot efectua numai prin hotărīrea Adunării Generale cu o majoritate de două treimi din voturile exprimate. Īn caz de dizolvare a filialelor, bunurile aflate īn patrimoniul lor trece īn cel al Ligii PRO EUROPA, persoană juridică, iar īn cazul dizolvării Ligii PRO EUROPA, patrimoniul va primi destinaţia prevăzută īn hotărīrea de dizolvare a Adunării Generale.
Art. 56. Litigiile interne ale Ligii, inclusiv cele cu filialele, care depăşesc competenţa Consiliului de Coordonare, vor fi rezolvate pe cale judecătorească.
Art. 57. Prezentul Statut a fost adoptat de către Adunarea Generală a Ligii PRO EUROPA din 28 februarie 2004 īntrunită la Tīrgu-Mureş. Statutul adoptat anterior celui de faţă īşi īncetează valabilitatea.


(Cu modificările aprobate de Adunarea Generală din 28 februarie 2004, īnregistrată prin Īncherea nr. 2525 din 4 mai 2004 a Judecătoriei Tārgu-Mureş)