::  Misiune :: Istoric :: Statut :: Membrii :: Structura :: Rapoarte anuale ::  Donaţii :: 2% ::  Comunicate :: Contact ::
Respectarea drepturilor lingvistice ale minorităţilor īn Tīrgu-Mureş


Documente utilizate:

    * Actului Constituţional Finlandez, 1919, amendată īn 1995 (ACF)
    * Carta drepturilor şi libertăţilor fundamentale, făcīnd parte din ordinea constituţională a Republicii Cehe prin rezoluţia din 16 decembrie 1992
    * Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare, adoptată de Consiliul Europei la 5 noiembrie 1992 (CEL)
    * Codul penal al Romāniei, intrat īn vigoare la 1 ianuarie 1969, cu ultima modificare prin Legea 140 din 5 noiembrie 1996 (CP)
    * Codul de procedură penală al Romāniei, intrat īn vigoare la 1 ianuarie 1969, cu ultima modificare prin Legea 140 din 5 noiembrie 1996 (CPP)
    * Constituţia Federaţiei Ruse din 12 decembrie 1993
    * Constituţia Regatului Spaniei din 27 decembrie 1978
    * Constituţia Republicii Franceze din 4 decembrie 1958
    * Constituţia Republicii Bulgaria din 12 iulie 1991
    * Constituţia Republicii Italiene din 27 decembrie 1947
    * Constituţia Republicii Populare Romāne din 13 aprilie 1948
    * Constituţia Republicii Slovace din 1 septembrie 1992
    * Constituţia Republicii Ungaria din 20 august 1949
    * Constituţia Romāniei, īntrată īn vigoare īn urma referendumului naţional din 8 decembrie 1991 (CR)
    * Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, adoptată de către Comitetul Ad-Hoc pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale al Consiliului Europei la 1 februarie 1995 (CC)
    * Legea administraţiei publice locale, nr. 69 din 1991 (LAPL)
    * Legea nr. 86 pentru statutul naţionalităţilor minoritare, intrat īn vigoare prin Decretul nr. 309 din 6 februarie 1945 (L. 86)
    * Legea īnvăţămīntului (nr. 84 din 24 iulie 1995), publicată īn Monitorul Oficial nr. 167, an VII (LĪ)
    * Ordonanţa de urgenţă nr. 22 din 26 mai 1997, publicată īn Monitorul Oficial nr. 105, an IX
    * Ordonanţa de urgenţă nr. 36 din 10 iulie 1997, publicată īn Monitorul Oficial nr. 152, an IX
    * Recomandarea 1201 privind un protocol adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului referitor la minorităţile naţionale, adoptată de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei la 1 februarie 1993 (R. 1201)
    * Recomandarea 1203 referitoare la romii din Europa, adoptată de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei la 2 februarie 1993 (R. 1203)
    * Regulamentul nr. 12 pentru aplicarea legii nr. 86, intrat īn vigoare prin Decretul nr. 2760 din 10 septembrie 1946 (R. 12)
    * Rezoluţiunea Adunării Naţionale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918
    * Tratat īntre Principalele Puteri Aliate şi Asociate şi Romānia, semnat la Paris, la 9 decembrie 1919

      
Redactor: Istvįn Haller, referent al Biroului pentru Drepturile Omului, Liga PRO EUROPA
Această lucrare a fost elaborată īn cadrul microproiectului „Biroul pentru Drepturile Omului”, finanţat de Programul Phare pentru Democraţie al Uniunii Europene, desfăşurat de Liga PRO EUROPA īntre 1 martie 1997 — 28 februarie 1998.

Conţinut

      Introducere
      Documente internaţionale referitoare la drepturile lingvistice
      Referiri la drepturile lingvistice īn unele constituţii
      O soluţie europeană — Finlanda
      Documente interne referitoare la drepturile lingvistice
      Practica locală
      Concluzii şi propuneri

Introducere


Drepturile minorităţilor etnice reprezintă o problemă sensibilă şi viu disputată nu numai īn Romānia, dar şi īn īntreaga lume. Au fost elaborate o serie de documente internaţionale īn acest domeniu, care urmăreau două aspecte: ocrotirea culturii minorităţilor, īn special a celor periclitate de dispariţie, şi anihilarea tensiunilor interetnice.
Drepturile lingvistice reprezintă a parte importantă a acestor drepturi. Limba este unul dintre elementele definitorii ale unei comunităţi, prin care se produce, se păstrează şi se transmite cultura specifică a fiecărei etnii.
Şi din punct de vedere psihic, orice om este ataşat limbii lui materne. Nu se impune folosirea acestei limbi din cauza necunoaşterii limbii majorităţii. Prin inscripţiile multilingve, folosirea limbilor minoritare īn administraţie se recunoaşte existenţa, tradiţia minorităţilor, persoanele care vorbesc o altă limbă decīt cea oficială nu se simt străini şi īndepărtaţi de autorităţi.
Asigurarea īnvăţămīntului īn limba maternă a copiilor şi tinerilor este o necesitate prin care īnsuşirea materiilor devine mai accesibilă, mai uşoară şi mai familială.
*   *   *

Prezentul studiu, elaborat īn cadrul proiectului Biroul pentru drepturile omului, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul PHARE, compară documentele internaţionale şi interne cu privire la drepturile lingvistice, cu scopul:

    * de a analiza diferenţele dintre ele;
    * de a propune unele modificări ale legislaţiei interne, necesare alinierii Romāniei la standardele europene;
    * de a oferi un manual celor care se preocupă de drepturile minorităţilor.

Documente internaţionale referitoare la drepturile lingvistice


Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare (5 noiembrie 1992, īn continuare CEL) este documentul de bază care stabileşte drepturile lingvistice īn statele membre ale Consiliului Europei:
Preambul
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei Carte,
Considerīnd că scopul Consiliului Europei este realizarea unei uniuni mai strīnse īntre membrii săi, īndeosebi pentru salvgardarea şi promovarea idealurilor şi principiilor care constituie patrimoniul lor comun;
Considerīnd că protecţia limbilor regionale sau minoritare istorice din Europa, dintre care unele riscă, īn decursul timpului, să dispară, contribuie la menţinerea şi dezvoltarea tradiţiilor şi a bogăţiei culturale a Europei;
Considerīnd că dreptul de a practica o limbă regională sau minoritară īn viaţa privată şi publică reprezintă un drept imprescriptibil, īn conformitate cu principiile cuprinse īn Pactul internaţional relativ la drepturile civile şi politice al Naţiunilor Unite, şi īn conformitate cu spiritul Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale a Consiliului Europei;
Luīnd īn considerare activitatea realizată īn cadrul C.S.C.E. şi īn special Actul Final de la Helsinki din 1975 şi Documentul reuniunii de la Copenhaga din 1990;
Subliniind valoarea interculturalităţii şi a plurilingvismului, şi considerīnd că protecţia şi īncurajarea limbilor regionale sau minoritare nu trebuie să se facă īn detrimentul limbilor oficiale şi a necesităţii de a le īnsuşi;
Conştiente de faptul că protecţia şi promovarea limbilor regionale sau minoritare īn diferite ţări şi regiuni ale Europei reprezintă o contribuţie importantă la construirea unei Europe bazată pe principiile democraţiei şi ale diversităţii culturale, īn cadrul suveranităţii naţionale şi al integrităţii teritoriale;
Ţinīnd seama de condiţiile specifice şi de tradiţiile istorice proprii diferitelor regiuni ale statelor Europei;
Au convenit asupra celor ce urmează:
Partea I — Dispoziţii generale
Articolul 1 — Definiţii
Īn sensul prezentei Carte:
a) prin expresia „limbi regionale sau minoritare” se īnţeleg limbile:
i. folosite īn mod tradiţional īntr-o anumită zonă a unui stat de către cetăţenii acelui stat care constituie un grup numeric inferior restului populaţiei statului; şi
ii. diferite de limba (-ile) oficială (-ale) a (ale) acelui stat;
ea nu include nici dialectele limbii (-lor) oficiale a (ale) statului, nici limbile imigranţilor;
b) prin „zonă īn cadrul căreia o limbă regională sau minoritară este folosită” se īnţelege aria geografică īn care această limbă reprezintă modul de exprimare a unui număr de persoane justificīnd adoptarea a diferite măsuri de protecţie şi de promovare prevăzute prin prezenta Cartă;
c) prin „limbi non-teritoriale” se īnţeleg limbile folosite de cetăţenii unui stat care sīnt diferite de limba (-ile) folosită (-ite) de restul populaţiei statului, dar care, deşi folosite īn mod tradiţional pe teritoriul statului, nu pot fi asociate cu o anumită arie geografică a acestuia.
Articolul 2 — Angajamente
1. Fiecare Parte se angajează să aplice prevederile Părţii II la ansamblul limbilor regionale sau minoritare folosite pe teritoriul său, care corespund definiţiilor din articolul 1.
2. Īn ceea ce priveşte orice limbă indicată īn momentul ratificării, al acceptării sau al aprobării, īn conformitate cu articolul 3, fiecare Parte se angajează să aplice un minimum de treizeci şi cinci de paragrafe sau alineate selecţionate dintre prevederile Părţii III a prezentei Carte, dintre care cel puţin trei selecţionate din fiecare din articolele 8 şi 12 şi unul din fiecare din articolele 9, 10, 11 şi 13.
Articolul 3 — Modalităţi
1. Fiecare stat contractant trebuie să specifice īn instrumentul său de ratificare, de acceptare sau de aprobare fiecare limbă regională sau minoritară, sau fiecare limbă oficială mai puţin răspīndită pe ansamblul sau pe o parte a teritoriului său, la care se aplică paragrafele selecţionate īn conformitate cu paragraful 2 al articolului 2.
2. Orice Parte poate, īn orice moment ulterior, să notifice Secretarului General că acceptă obligaţiile decurgīnd din prevederile oricărui alt paragraf al Cartei care nu fusese specificat īn instrumentul de ratificare, de acceptare sau de aprobare, sau că va aplica paragraful 1 al prezentului articol altor limbi regionale sau minoritare sau altor limbi oficiale mai puţin răspīndite pe ansamblul sau pe o parte a teritoriului său.
3. Angajamentele prevăzute īn paragraful precedent vor fi considerate parte integrantă a ratificării, a acceptării sau a aprobării şi vor avea aceleaşi efecte cu īncepere de la data notificării lor.
Articolul 4 — Regimuri de protecţie existente
1. Nici o prevedere a prezentei Carte nu poate fi interpretată ca o limitare sau derogare de la drepturile garantate prin Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.
2. Prevederile prezentei Carte nu aduc atingere prevederilor mai favorabile care reglementează situaţia limbilor regionale sau minoritare, sau statutul juridic al persoanelor aparţinīnd minorităţilor, existente deja īntr-un Stat Parte sau care sīnt prevăzute de acordurile internaţionale bilaterale sau multilaterale pertinente.
Articolul 5 — Obligaţii existente
Nici o prevedere a prezentei Carte nu va putea fi interpretată ca implicīnd dreptul de a angaja o activitate sau de a realiza o acţiune ce contravine scopurilor Cartei Naţiunilor Unite sau altor obligaţii de drept internaţional, inclusiv principiului suveranităţii şi integrităţii teritoriale a statelor.
Articolul 6 — Informare
Părţile se angajează să vegheze ca autorităţile, organizaţiile şi persoanele interesate să fie informate asupra drepturilor şi obligaţiilor stabilite prin prezenta Cartă.
Partea II — Obiective şi principii urmărite īn conformitate cu paragraful 1 şi al articolului 2
Articolul 7 — Obiective şi principii
1. Īn ceea ce priveşte limbile regionale sau minoritare, īn zonele īn care aceste limbi sīnt folosite şi īn funcţie de situaţia fiecărei limbi, Părţile īşi īntemeiază politica, legislaţia şi practica pe următoarele obiective şi principii:
a. recunoaşterea limbilor regionale sau minoritare ca o expresie a bogăţiei culturale;
b. respectarea ariei geografice a fiecărei limbi regionale sau minoritare, īn aşa fel īncīt diviziunile administrative existente sau noi să nu constituie un obstacol pentru promovarea respectivei limbi regionale sau minoritare;
c. necesitatea unei acţiuni hotărīte pentru promovarea limbilor regionale sau minoritare īn vederea salvgardării lor;
d. facilitarea şi/sau īncurajarea folosirii, oral sau īn scris, a limbilor regionale sau minoritare, īn viaţa publică sau īn viaţa privată;
e. menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor, īn domeniile prevăzute īn prezenta Cartă, īntre grupurile folosind o limbă regională sau minoritară şi alte grupuri ale aceluiaşi stat ce vorbesc o limbă practicată īntr-o formă identică sau apropiată, ca şi stabilirea de relaţii culturale cu alte grupuri din respectivul stat folosind limbi diferite;
f. stabilirea de forme şi mijloace adecvate de predare şi studiere a limbilor regionale sau minoritare, la toate nivelele corespunzătoare;
g. stabilirea de mijloace permiţīnd celor ce nu vorbesc o limbă regională sau minoritară şi care locuiesc īntr-o arie unde această limbă este folosită să o īnveţe, dacă doresc acest lucru;
h. promovarea studiilor şi a cercetărilor īn domeniul limbilor regionale sau minoritare īn universităţi sau instituţii echivalente;
i. promovarea unor forme corespunzătoare de schimburi transnaţionale, īn domeniile prevăzute de prezenta Cartă, pentru limbile regionale sau minoritare folosite īntr-o formă identică sau apropiată īn două sau mai multe state.
2. Părţile se angajează să elimine, dacă nu au făcut-o deja, orice distincţie, excludere, restricţie sau preferinţă nejustificată relativă la folosirea unei limbi regionale sau minoritare şi avīnd drept scop descurajarea sau punerea īn pericol a menţinerii sau a dezvoltării acesteia. Adoptarea de măsuri speciale īn favoarea limbilor regionale sau minoritare, destinate să promoveze egalitatea īntre vorbitorii acestor limbi şi restul populaţiei, sau urmărind să ţină seama de situaţiile lor specifice, nu este considerată ca un act de discriminare faţă de vorbitorii limbilor mai răspīndite.
3. Părţile se angajează să promoveze, prin măsuri corespunzătoare, īnţelegerea reciprocă īntre toate grupurile lingvistice ale ţării, īndeosebi acţionīnd īn aşa fel īncīt respectul, īnţelegerea şi toleranţa faţă de limbile regionale sau minoritare să figureze printre obiectivele educaţiei şi instruirii desfăşurate īn ţară, şi să īncurajeze mijloacele de comunicare īn masă să urmărească acelaşi obiectiv.
4. Īn determinarea politicii faţă de limbile regionale sau minoritare, părţile se angajează să ia īn considerare necesităţile şi dorinţele exprimate de grupurile ce folosesc aceste limbi. Ele sunt īncurajate să creeze, dacă este necesar, organe cu rol consultativ asupra tuturor chestiunilor legate de limbile regionale sau minoritare.
5. Părţile se angajează să aplice, mutatis mutandis, principiile enumerate īn paragrafele 1–4 de mai sus, la limbile non-teritoriale. Totuşi, īn cazul acestor limbi, natura şi cuprinderea măsurilor ce urmează a fi luate pentru a da efect prezentei Carte, vor fi determinate īntr-o manieră flexibilă, ţinīnd seama de necesităţi şi dorinţe, şi respectīnd tradiţiile şi caracteristicile grupurilor care folosesc limbile respective.
Partea III — Măsuri īn favoarea folosirii limbilor regionale sau minoritare īn viaţa publică, ce urmează a fi adoptate īn conformitate cu angajamentele asumate īn virtutea paragrafului 2 al articolului 2
Articolul 8 — Īnvăţămīnt
1. Īn materie de īnvăţămīnt, Părţile se angajează, īn ceea ce priveşte zonele īn care sīnt folosite astfel de limbi, īn funcţie de situaţia fiecăreia dintre aceste limbi şi fără a aduce atingere limbii (-ilor) oficiale a (ale) statului:
a. i. să prevadă desfăşurarea unei educaţii preşcolare īn limbile regionale sau minoritare respective; sau
ii. să prevadă desfăşurarea unei părţi substanţiale a educaţiei preşcolare īn limbile regionale sau minoritare respective sau,
iii. să aplice una din măsurile vizate la punctele i şi ii de mai sus, cel puţin elevilor ale căror familii o solicită şi al căror număr este considerat suficient; sau
iv. dacă autorităţile publice nu au competenţe directe īn domeniul educaţiei preşcolare, să favorizeze şi/ sau īncurajeze aplicarea măsurilor vizate la punctele i–iii de mai sus;
b.  i. să prevadă desfăşurarea unui īnvăţămīnt primar īn limbile regionale sau minoritare respective; sau
ii. să prevadă desfăşurarea unei părţi substanţiale a īnvăţămīntului primar īn limbile regionale sau minoritare respective; sau
iii. să prevadă, īn cadrul īnvăţămīntului primar, ca predarea limbilor regionale sau minoritare respective să facă parte integrantă din programa de īnvăţămīnt; sau
iv.  să aplice una din măsurile vizate la punctele i–iii de mai sus, cel puţin elevilor ale căror familii o solicită şi al căror număr este considerat suficient,
c. i. să prevadă desfăşurarea unui īnvăţămīnt secundar īn limbile regionale sau minoritare respective; sau
ii. să prevadă desfăşurare unei părţi substanţiale a īnvăţămīntului secundar īn limbile regionale sau minoritare respective; sau
iii. să prevadă, īn cadrul īnvăţămīntului secundar, predarea limbilor regionale sau minoritare ca parte integrantă a programei de īnvăţămīnt: sau
iv.  să aplice una din măsurile vizate la punctele i–iii de mai sus, cel puţin elevilor, care o solicită — sau, dacă este cazul, al căror familii o solicită — īn număr considerat suficient;
d. i. să prevadă desfăşurarea unui īnvăţămīnt tehnic şi vocaţional īn limbile regionale sau minoritare respective; sau
ii. să prevadă desfăşurarea unei părţi substanţiale a īnvăţămīntului tehnic şi vocaţional īn limbile regionale sau minoritare respective; sau
iii. să prevadă, īn cadrul educaţiei tehnice şi vocaţionale, predarea limbilor regionale sau minoritare respective, ca parte integrantă a programei de īnvăţămīnt; sau
iv. să aplice una din măsurile vizate la punctele i–iii de mai sus cel puţin elevilor care o solicită — sau, dacă este cazul, ale căror familii o solicită — īn număr considerat suficient;
e. i. să prevadă desfăşurarea unui īnvăţămīnt universitar şi a altor forme de īnvăţămīnt superior īn limbile regionale sau minoritare; sau
ii. să prevadă studiul acestor limbi, ca disciplină a īnvăţămīntului universitar şi superior; sau
iii. dacă, īn temeiul rolului statutului īn raport cu instituţiile de īnvăţămīnt superior, alineatele i şi ii nu pot fi aplicate, să īncurajeze şi/sau să autorizeze crearea unui īnvăţămīnt superior īn limbile regionale sau minoritare sau a unor modalităţi permiţīnd studierea acestor limbi īn universitate sau īn alte instituţii de īnvăţămīnt superior;
f. i. să ia măsuri pentru organizarea de cursuri de educaţie pentru adulţi sau de educaţie permanentă desfăşurate īn principal sau integral īn limbile regionale sau minoritare; sau
ii. să propună aceste limbi ca discipline de educaţie pentru adulţi şi educaţie permanentă; sau
iii. dacă autorităţile publice nu au competenţe directe īn domeniul educaţiei adulţilor, să favorizeze şi/sau să īncurajeze predarea acestor limbi īn cadrul educaţiei pentru adulţi sau a educaţiei permanente;
g. să ia măsuri pentru asigurarea predării istoriei şi a culturii pe care limba regională sau minoritară le exprimă,
h. să asigure pregătirea de bază şi permanentă a cadrelor didactice necesare punerii īn aplicare a acelora din paragrafele de la a. la g. acceptate de Parte,
i. să creeze unul sau mai mult organe de control īnsărcinate să urmărească măsurile adoptate şi progresele realizate īn direcţia instituirii sau a dezvoltării predării limbilor regionale sau minoritare şi să realizeze asupra acestor chestiuni rapoarte periodice care vor fi făcute publice.
2. Īn materie de īnvăţămīnt şi īn ceea ce priveşte zonele altele decīt cele īn care sīnt folosite īn mod tradiţional limbile regionale sau minoritare, Părţile se angajează să autorizeze, să īncurajeze şi să creeze, dacă numărul vorbitorilor unei limbi regionale sau minoritare o justifică, predarea īn limba regională sau minoritară, sau predarea acestei limbi la nivele de īnvăţămīnt corespunzătoare.
Articolul 9 — Justiţia
1. Părţile se angajează, īn ceea ce priveşte circumscripţiile autorităţilor judiciare īn care numărul persoanelor folosind limbile regionale sau minoritare justifică măsurile specificate mai jos, īn funcţie de situaţia fiecăreia din aceste limbi, şi cu condiţia ca utilizarea posibilităţilor oferite de prezentul paragraf să nu fie considerată de către judecător ca īmpiedicīnd buna administrare a justiţiei:
a. īn cadrul procedurilor penale:
i. să prevadă ca, la cererea uneia din părţi, tribunalele să īşi desfăşoare procedurilor īn limbile regionale sau minoritare; şi/sau
ii. să garanteze acuzatului dreptul de a se exprima īn limba sa regională sau minoritară; şi/sau
iii. să prevadă ca cererile şi probele, scrise sau orale, să nu fie considerate ca inadmisibile numai pe motivul că sīnt formulate īntr-o limbă regională sau minoritară; şi/sau
iv. să administreze īn aceste limbi regionale sau minoritare, la cerere, actele īn legătură cu procedurile judiciare, dacă este necesar prin recurgerea la interpreţi şi traduceri care să nu implice cheltuieli suplimentare pentru cei interesaţi;
b. īn cadrul procedurilor civile:
i. să prevadă ca, la cererea unei părţi, tribunalele să īşi desfăşoare procedurile īn limbile regionale sau minoritare; şi/sau
ii. să permită, ca atunci cīnd o parte la un litigiu trebuie să compară personal īn faţa unui tribunal, aceasta să se exprime īn limba sa regională sau minoritară, fără ca prin aceasta să se expună la cheltuieli suplimentare; şi/sau
iii. să permită administrarea de documente şi probe īn limbile regionale sau minoritare, dacă este necesar prin recurgerea la interpreţi şi traduceri;
c. īn procedurile īn faţa jurisdicţiilor competente īn materie administrativă:
i. să prevadă ca jurisdicţiile la cererea unei părţi, să conducă procedura īntr-una din limbile regionale sau minoritare;
ii. să permită, īn cazul īn care o parte aflată īn litigiu trebuie să compară īn persoană īn faţa unui tribunal, să se exprime īn limba sa regională sau minoritară fără ca pentru aceasta să se expună la cheltuieli suplimentare;
iii. să permită producerea de documente şi de probe īn limbile regionale sau minoritare; dacă este necesar se va recurge la interpreţi şi la traduceri.
d. să ia măsuri pentru a asigura aplicarea alineatelor i–iii ale paragrafelor b şi c de mai sus şi utilizarea eventuală de interpreţi şi traduceri, fără ca aceasta să atragă cheltuieli suplimentare pentru cei interesaţi.
2. Părţile se angajează:
a. să nu conteste validitatea actelor juridice īntocmite īn ţară numai pe motivul că acestea sīnt redactate īntr-o limbă regională sau minoritară; sau
b. să nu conteste validitatea, īntre părţi, a actelor juridice īntocmite īn ţară numai pe motivul că acestea sīnt redactate īntr-o limbă regională sau minoritară, şi să prevadă că acestea pot fi invocate īmpotriva unor părţi terţe interesate care nu folosesc respectivele limbi, cu condiţia ca conţinutul actului (-elor) să fie adus la cunoştinţa acestora de către persoanele care īl (le) invocă; sau
c. să nu conteste validitatea, īntre părţi, a actelor juridice īntocmite īn ţară numai pe motivul că sīnt redactate īntr-o limbă regională sau minoritară.
3. Părţile se angajează să facă accesibile, īn limbile regionale sau minoritare, textele legislative naţionale cele mai importante şi pe acelea care interesează īn mod special pe cei ce utilizează aceste limbi, dacă aceste texte nu sīnt deja disponibile īn alt fel.
Articolul 10 — Autorităţile administrative şi serviciile publice
Īn circumscripţiile administrative ale statului locuite de un număr de vorbitori de limbi regionale sau minoritare, care justifică măsurile specificate mai jos, şi īn funcţie de situaţia fiecărei limbi, Părţile se angajează, īn măsura īn care este posibil:
a. i. să vegheze ca autorităţile administrative să utilizeze limbile regionale sau minoritare; sau
ii. să vegheze ca funcţionarii autorităţilor administrative care asigură relaţia cu publicul să folosească limbile regionale sau minoritare īn raporturile lor cu persoanele care li se adresează īn aceste limbi; sau
iii. să vegheze ca vorbitorii de limbi regionale sau minoritare să poată prezenta cereri orale sau scrise şi să primească răspunsuri īn aceste limbi; sau
iv. să vegheze ca vorbitorii de limbi regionale sau minoritare să poată prezenta cereri orale sau scrise īn aceste limbi;
v. să vegheze ca vorbitorii de limbi regionale sau minoritare să poată prezenta ca valabil un document īntocmit īn aceste limbi;
b. să pună la dispoziţie formulare şi texte administrative de uz curent pentru populaţie īn limbile regionale sau minoritare, sau īn versiuni bilingve;
c. să permită autorităţilor administrative să īntocmească documente īntr-o limbă regională sau minoritară.
2. Īn ceea ce priveşte autorităţile locale şi regionale din zonele locuite de un număr de vorbitori de limbi regionale sau minoritare īn care se justifică măsurile specificate mai jos,
Părţile se angajează să permită şi/sau să īncurajeze:
a. folosirea limbilor regionale sau minoritare īn cadrul administraţiei regionale sau locale;
b. posibilitatea pentru vorbitorii de limbi regionale sau minoritare de a prezenta cereri orale sau scrise īn aceste limbi;
c. publicarea de către autorităţile regionale a textelor oficiale şi īn limbile regionale sau minoritare;
d. publicarea de către autorităţile locale a textelor oficiale şi īn limbile regionale sau minoritare;
e. folosirea de către autorităţile regionale a limbilor regionale sau minoritare īn dezbaterile din Consiliile lor, fără a exclude, totuşi, folosirea limbii (-ilor) oficiale a (ale) statului;
f. folosirea de către autorităţile locale a limbilor regionale sau minoritare īn dezbaterile din Consiliile lor, fără a exclude, totuşi, folosirea limbii (-ilor) oficiale a (ale) statului;
g. folosirea sau adoptarea, dacă este cazul alături de denumirea īn limba (-ile) oficială (-ale), a formelor tradiţionale şi corecte ale toponimiei īn limbile regionale sau minoritare.
3. Īn ceea ce priveşte serviciile publice asigurate de către autorităţile administrative sau de către alte persoane care acţionează īn cadrul competenţei acestora, Părţile contractante se angajează, īn zonele īn care limbile regionale sau minoritare sīnt folosite, īn funcţie de situaţia fiecărei limbi şi īn măsura īn care acest lucru este posibil:
a. să vegheze ca limbile regionale sau minoritare să fie folosite īn cadrul serviciilor publice; sau
b. să permită vorbitorilor de limbi regionale sau minoritare să formuleze cereri şi să primească răspunsuri īn aceste limbi; sau
c. să permită vorbitorilor de limbi regionale sau minoritare să formuleze cereri īn aceste limbi.
4. Īn vederea aplicării dispoziţiilor paragrafelor 1, 2 şi 3 pe care le-au acceptat, Părţile se angajează să ia una sau mai multe dintre măsurile ce urmează:
a. traducerea sau interpretarea eventual solicitate;
b. alegerea şi, dacă este cazul, formarea unui număr suficient de funcţionari şi alţi agenţi publici;
c. satisfacerea, īn măsura īn care este posibil, a cererilor agenţilor publici care cunosc o limbă regională sau minoritară de a fi repartizaţi īn zona īn care această limbă este folosită.
5. Părţile se angajează să permită, la cererea celor interesaţi, folosirea sau adoptarea de patronime īn limbile regionale sau minoritare.
Articolul 11 — Mijloace de comunicare
1. Părţile se angajează, pentru vorbitorii limbilor regionale sau minoritare, īn zonele īn care aceste limbi sīnt folosite, īn funcţie de situaţia fiecărei limbi, īn măsura īn care autorităţile publice au, īn mod direct sau indirect, competenţe, atribuţii sau un rol īn acest domeniu, cu respectarea principiilor de independenţă şi autonomie a mijloacelor de comunicare:
a. īn măsura care radioul şi televiziunea au caracterul de servicii publice:
i. să asigure crearea cel puţin a unei staţii de radio şi a unui canal de televiziune īn limbile regionale sau minoritare; sau
ii. să īncurajeze şi/sau să faciliteze crearea cel puţin a unei staţii de radio şi a unui canal de televiziune īn limbile regionale sau minoritare; sau
iii. să ia măsuri corespunzătoare pentru ca difuzorii să programeze emisiuni īn limbile regionale sau minoritare;
b. i. să īncurajeze şi/sau să faciliteze emiterea de programe de radio īn limbile regionale sau minoritare, īn mod periodic;
c. i. să īncurajeze şi/sau să faciliteze crearea cel puţin a unui canal de televiziune īn limbile regionale sau minoritare; sau
ii. să īncurajeze şi/sau să faciliteze difuzarea de programe de televiziune īn limbile regionale sau minoritare, īn mod periodic;
d. să īncurajeze şi/sau să faciliteze realizarea şi difuzarea de producţii audio şi audiovizuale īn limbile regionale sau minoritare;
e. i. să īncurajeze şi/sau să faciliteze crearea şi/sau menţinerea cel puţin a unui organ de presă īn limbile regionale sau minoritare; sau
ii. să īncurajeze şi/sau să faciliteze publicarea de articole de presă īn limbile regionale sau minoritare, īn mod periodic;
f. i. să acopere costurile suplimentare ale mijloacelor de comunicare ce utilizează limbile regionale sau minoritare, atunci cīnd legea prevede o asistenţă financiară, īn general, pentru mijloacele de comunicare; sau
ii. să extindă măsurile existente de asistenţă financiară la producţiile audiovizuale īn limbile regionale sau minoritare;
g. să sprijine formarea jurnaliştilor şi a personalului pentru mijloacele de comunicare ce utilizează limbile regionale sau minoritare.
2. Părţile se angajează să garanteze libertatea de recepţie directă a emisiunilor de radio şi de televiziune ale ţărilor vecine realizate īntr-o limbă folosită īntr-o formă identică sau apropiată de o limbă regională sau minoritară şi să nu se opună retransmiterii de emisiuni de radio şi televiziune din ţările vecine, realizate īntr-o astfel de limbă. Ele se angajează īn plus să vegheze ca nici o restricţie a libertăţii de expresie şi a liberei circulaţii a informaţiei īntr-o limbă folosită īntr-o formă identică sau apropiată de o limbă regională sau minoritară, să nu fie impusă presei scrise. Exercitarea libertăţilor menţionate mai sus, atrăgīnd cu sine obligaţii şi responsabilităţi, poate fi supusă anumitor formalităţi, condiţii, restricţii sau sancţiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare, īntr-o societate democratică, īn interesul securităţii naţionale, al integrităţii teritoriale sau a siguranţei publice, al apărării ordinii şi al prevenirii crimei, al protecţiei sănătăţii sau a moralei, al protecţiei reputaţiei sau a drepturilor altora, pentru īmpiedicarea divulgării informaţiilor confidenţiale, sau pentru garantarea autorităţii şi a imparţialităţii puterii judecătoreşti.
3. Părţile se angajează să vegheze ca interesele vorbitorilor limbilor regionale sau minoritare să fie reprezentate sau luate īn considerare īn cadrul structurilor eventual create, īn conformitate cu legea, avīnd ca sarcină garantarea libertăţii şi a pluralităţii mijloacelor de comunicare.
Articolul 12 — Activităţi şi facilităţi culturale
Īn ceea ce priveşte activităţile şi facilităţile culturale — īn special biblioteci, videoteci, centre culturale, muzee, arhive, academii, teatre şi cinematografe, precum şi operele literare şi producţia cinematografică, folclorul, festivalurile, industria culturală, incluzīnd īn special utilizarea de noi tehnologii — părţile se angajează, īn zonele īn care aceste limbi sīnt folosite şi īn măsura īn care autorităţile publice au competente, puteri sau un rol īn acest domeniu:
a. să īncurajeze formele de exprimare şi iniţiativele specifice limbilor regionale sau minoritare şi să favorizeze diferite mijloace de acces la operele produse īn aceste limbi;
b. să favorizeze diferitele modalităţi de acces īn alte limbi la operele produse īn limbile regionale sau minoritare, sprijinīnd şi dezvoltīnd activităţile de traducere, dublare, post-sincronizare şi subtitrare.
c. să favorizeze accesul īn limbile regionale sau minoritare la operele produse īn alte limbi, sprijinind şi dezvoltīnd activităţile de traducere, dublare, post-sincronizare şi subtitrare;
d. să vegheze ca organismele īnsărcinate să īntreprindă şi să susţină diferite forme de activităţi culturale, să integreze īntr-o măsură adecvată, cunoaşterea şi folosirea limbilor şi culturilor regionale sau minoritare īn acţiunile a căror iniţiativă o au, sau pe care le sprijină;
e. să favorizeze punerea la dispoziţia organismelor īnsărcinate să īntreprindă sau să susţină activităţi culturale, a unui personal cunoscător al limbii regionale sau minoritare ca şi a limbii (-ilor) restului populaţiei:
f. să īncurajeze participarea directă a reprezentanţilor limbilor regionale sau minoritare la demersurile de organizare a facilităţilor şi de planificare a activităţilor culturale;
g. să īncurajeze şi/sau să faciliteze crearea unuia sau mai multor organisme īnsărcinate să colecteze, depoziteze şi să prezinte sau să publice operele realizate īn limbile regionale sau minoritare;
h. dacă este necesar, să creeze şi/sau să promoveze şi să finanţeze servicii de traducere şi de cercetare terminologică, īn vederea, īn special, a menţinerii şi dezvoltării īn fiecare limbă regională sau minoritară a unei terminologii administrative, comerciale, economice, sociale, tehnologice sau juridice adecvate.
2. Īn ceea ce priveşte alte zone decīt cele īn care limbile regionale sau minoritare sīnt, īn mod tradiţional, folosite, părţile se angajează să autorizeze, să īncurajeze şi/sau să prevadă, dacă numărul vorbitorilor unei limbi regionale sau minoritare justifică aceasta, activităţi sau facilităţi culturale adecvate, īn conformitate cu paragraful precedent.
3. Părţile se angajează ca īn politica lor culturală pe plan extern să acorde un loc corespunzător limbilor regionale sau minoritare şi culturii pe care ele o exprimă.
Articolul 13 — Viaţa economică şi socială
Īn ceea ce priveşte activităţile economice şi sociale, Părţile se angajează, pentru ansamblul ţării:
a. să excludă din propria legislaţie, orice dispoziţie care interzice sau limitează īn mod nejustificat, folosirea limbilor regionale sau minoritare īn documentele referitoare la viaţa economică sau socială, şi, mai ales, īn contractele de muncă şi īn documentele tehnice, cum ar fi instrucţiunile de utilizare a produselor sau a echipamentelor tehnice;
b. să interzică introducerea īn regulamentele interne ale īntreprinderilor şi īn actele private a oricăror clauze ce exclud sau limitează folosirea limbilor regionale sau minoritare, cel puţin īntre vorbitorii aceleiaşi limbi;
c. să se opună practicilor ce tind să descurajeze folosirea limbilor regionale sau minoritare īn cadrul activităţilor economice şi sociale;
d. să faciliteze şi/sau să īncurajeze prin alte mijloace decīt cele vizate īn alineatul precedent, folosirea limbilor regionale sau minoritare.
2. Īn domeniul activităţilor economice şi sociale, Părţile se angajează, īn măsura īn care autorităţile publice sīnt competente īn zona īn care limbile regionale sau minoritare sīnt folosite, şi dacă acest lucru este posibil;
a. să definească, prin reglementările financiare şi bancare, modalităţile ce permit, īn condiţii compatibile cu uzanţele comerciale, folosirea limbilor regionale sau minoritare la redactarea ordinelor de plată (CEC, cambie, etc.) sau a altor documente financiare sau, dacă este cazul, să vegheze la iniţierea unui astfel de proces;
b. īn sectoarele economice şi sociale aflate direct sub controlul lor (sectorul public) să realizeze acţiuni destinate să īncurajeze folosirea limbilor regionale sau minoritare;
c. să vegheze ca instituţiile sociale cum ar fi spitalele, căminele de bătrīni, azilurile să ofere posibilitatea de a primi şi de a īngriji, īn propria lor limbă, pe vorbitorii unei limbi regionale sau minoritare, care necesită īngrijiri din motive de sănătate, vīrstă sau altele;
d. să supravegheze, prin mijloace corespunzătoare, ca instrucţiunile de siguranţă să fie īnscrise şi īn limbile regionale sau minoritare;
e. să facă accesibile īn limbile regionale sau minoritare informaţiile furnizate de autorităţile competente, īn ceea ce priveşte drepturile consumatorilor.
Articolul 14 — Schimburi transfrontaliere
Părţile se angajează;
a. să aplice acordurile bilaterale şi multilaterale existente care le angajează faţă de statele, īn care aceeaşi limbă este folosită īntr-o formă identică sau apropiată sau, dacă este necesar, să depună toate eforturile pentru a īncheia astfel de acorduri, de natură să favorizeze contactele īntre vorbitorii aceleiaşi limbi din statele respective, īn domeniile culturii, īnvăţămīntului, informaţiei, formării profesionale şi educaţiei permanente;
b. īn interesul limbilor regionale sau minoritare, să faciliteze şi/sau să promoveze cooperarea transfrontalieră, mai ales īntre autorităţile regionale sau locale din zonele īn care aceiaşi limbă este folosită īntr-o formă identică sau apropiată.
Partea IV — Aplicarea Cartei
Articolul 15 — Rapoarte periodice
1. Părţile vor prezenta periodic Secretarului General al Consiliului Europei, īntr-o formă ce urmează a fi stabilită de Comitetul Miniştrilor, un raport asupra politicii urmărite, īn conformitate cu Partea II a prezentei Carte şi asupra măsurilor luate pentru aplicarea dispoziţiilor Părţii III pe care le-au acceptat. Primul raport trebuie să fie prezentat īn anul imediat următor intrării īn vigoare a Cartei pentru Partea respectivă, iar celelalte rapoarte la intervale de trei ani de la primul raport.
2. Părţile vor face publice rapoartele.
Articolul 16 — Examinarea rapoartelor
1. Rapoartele prezentate Secretarului General al Consiliului Europei, īn aplicarea articolului 15, vor fi examinate de un Comitet de experţi constituit īn conformitate cu articolul 17.
2. Organismele sau asociaţiile legal constituite īntr-una din Părţi vor putea să atragă atenţia Comitetului de experţi asupra problemelor referitoare la angajamentele asumate de această Parte īn conformitate cu Partea III din prezenta Cartă. După consultarea Părţii interesate, Comitetul de experţi va putea să ţină seama de aceste informaţii īn pregătirea raportului menţionat īn paragraful 3 al prezentului articol. Īn plus, aceste organisme sau asociaţii vor putea să prezinte declaraţii privind politica urmărită de către o Parte, īn conformitate cu Partea II.
3. Pe baza rapoartelor menţionate īn paragraful 1 şi a informaţiilor menţionate īn paragraful 2, Comitetul de experţi va pregăti un raport care va fi supus atenţiei Comitetului Miniştrilor. Acest raport va fi īnsoţit de observaţiile pe care Părţile au fost invitate să le formuleze şi poate fi făcut public de către Comitetul Miniştrilor.
4. Raportul menţionat īn paragraful 3 va conţine, īn special, propunerile Comitetului de experţi al Comitetului Miniştrilor īn vederea pregătirii, dacă este cazul, a oricărei recomandări a acestuia către una sau mai multe părţi.
5. Secretarul General al Consiliului Europei va face un raport bianual detaliat asupra aplicării Cartei, către Adunarea Parlamentară.
Articolul 17 — Comitetul de experţi
1. Comitetul de experţi va fi compus dintr-un membru pentru fiecare Parte, desemnat de către Comitetul Miniştrilor de pe o listă de persoane de cea mai īnaltă integritate, recunoscute pentru competenţa lor īn domeniul tratat de Cartă, care vor fi propuse de către Partea respectivă.
2. Membrii Comitetului vor fi numiţi pentru o perioadă de 6 ani şi mandatul lor va putea fi reīnnoit.
Dacă un membru nu-şi poate īndeplini mandatul, el va fi īnlocuit, īn conformitate cu procedura prevăzută īn paragraful 1, iar membrul numit īn locul său va duce la bun sfīrşit mandatul predecesorului său.
3. Comitetul de experţi va adopta regulamentul său interior. Secretariatul său va fi asigurat de către Secretarul General al Consiliului Europei.
Partea V — Dispoziţii finale
Articolul 18
Prezenta Cartă este deschisă spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei. Ea va fi supusă ratificării, acceptării sau aprobării.
Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la Secretarul General al Consiliului Europei.
Articolul 19
1. Prezenta Cartă va intra īn vigoare īn prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de trei luni de la data la care 5 state membre ale Consiliului Europei īşi vor fi exprimat consimţămīntul de a fi legate prin Cartă, īn conformitate cu dispoziţiile articolului 18.
2. Pentru orice stat membru care īşi va exprima ulterior consimţămīntul de a fi legat prin Cartă, aceasta va intra īn vigoare īn prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de trei luni de la data depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare, sau de aprobare.
Articolul 20
1. După intrarea īn vigoare a prezentei Carte, Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei va putea invita orice stat membru al Consiliului Europei să adere la Cartă.
2. Pentru orice stat care aderă, Carta va intra īn vigoare īn prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de trei luni de la data depunerii instrumentului de aderare la Secretarul General al Consiliului Europei.
Articolul 21
1. Orice stat poate, īn momentul semnării sau al depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare să formuleze una sau mai multe rezerve la paragrafele 2–5 ale articolului 7 din prezenta Cartă. Nici o altă rezervă nu este admisă.
2. Orice stat contractant care a formulat o rezervă īn temeiul paragrafului precedent poate să o retragă īn totalitate sau īn parte, adresīnd o notificare Secretarului General al Consiliului Europei. Retragerea va produce efect la data primirii notificării de către Secretarul General.
Articolul 22
1. Orice Parte poate, īn orice moment, să denunţe prezenta Cartă, adresīnd o notificare Secretarului General al Consiliului Europei.
2. Denunţarea va produce efect īn prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de şase luni de la data primirii notificării de către Secretarul General.
Articolul 23
Secretarul General al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului şi oricărui stat care va adera la prezenta Cartă;
a. orice semnare;
b. depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare;
c. orice intrare īn vigoare a prezentei Carte, īn conformitate cu articolele 19 şi 20;
d. orice notificare primită, īn conformitate cu articolul 3, paragraful 2;
e. orice alt act, notificare sau comunicare avīnd legătură cu prezenta Cartă.
Īn considerarea celor mai sus, subsemnaţii, avīnd depline puteri īn acest scop, au semnat prezenta Cartă.
Īncheiată la Strasbourg, la 5 noiembrie 1992, īn franceză şi īn engleză, ambele texte fiind egal autentice, īntr-un singur exemplar care va fi depus īn arhivele Consiliului Europei. Secretarul General va transmite copie certificată fiecăruia dintre statele membre ale Consiliului Europei şi oricărui stat invitat să adere la prezenta Cartă.
Consiliul Europei, preocupat de drepturile minorităţilor, a elaborat şi alte documente īn acest domeniu. Recomandarea 1201 (1 februarie 1993, īn continuare R. 1201) are următoarele prevederi īn domeniul drepturilor lingvistice:
Articolul 3
1. Orice persoană aparţinīnd unei minorităţi naţionale are dreptul să exprime, să păstreze şi să dezvolte īn deplină libertate identitatea sa religioasă, etnică, lingvistică şi/sau culturală, fără a fi supusă vreunei īncercări de asimilare īmpotriva voinţei sale.
Articolul 7
1. Orice persoană aparţinīnd unei minorităţi naţionale are dreptul de a folosi īn mod liber limba maternă īn viaţa privată şi publică, atīt oral cīt şi īn scris. Acest drept se aplică, de asemenea, la folosirea limbii sale īn publicaţii şi īn sectorul audiovizual.
2. Orice persoană aparţinīnd unei minorităţi naţionale are dreptul de a-şi folosi numele şi prenumele īn limba sa maternă şi dreptul la recunoaşterea oficială a numelui şi prenumelui său.
3. Īn regiunile īn care locuieşte un număr considerabil de persoane aparţinīnd unei minorităţi naţionale acestea au dreptul de a folosi limba maternă īn contactele lor cu autorităţile administrative şi īn dezbaterile īn faţa instanţelor judecătoreşti şi a autorităţilor legale.
4. Īn regiunile īn care locuieşte un număr considerabil de persoane aparţinīnd unei minorităţi naţionale, aceste persoane au dreptul de a reda īn limba lor nume locale, semne, inscripţii şi alte informaţii vizibile pentru public. Aceasta nu privează autorităţile de dreptul lor de a reda informaţiile mai sus menţionate īn limba sau limbile oficiale ale statului.
Articolul 8
1. Orice persoană aparţinīnd unei minorităţi naţionale are dreptul de a īnvăţa limba sa maternă şi de fi instruită īn limba sa maternă la un număr corespunzător de şcoli şi instituţii de stat pentru educaţie şi pregătire plasate īn conformitate cu distribuţia geografică a minorităţii.
2. Persoanele aparţinīnd unei minorităţi naţionale au dreptul de a īnfiinţa şi conduce propriile lor şcoli şi instituţii de educaţie şi pregătire īn cadrul sistemului legal al statului.
Recomandarea 1203 al Consiliului Europei (2 februarie 1993, īn continuare R. 1203), referitoare la romii din Europa, specifică:
Īn domeniul culturii:
ii. Ar trebui create un program de studiu a muzicii ţiganilor, precum şi birouri de traducere specializate īn această limbă;
iii. Ar trebui aplicate minorităţilor ţiganilor dispoziţiile referitoare la limbile fără teritoriu, aşa cum sīnt ele definite īn Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare;
Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale (īn continuare CC) a Consiliului Europei stabileşte următoarele drepturi lingvistice:
Articolul 5
1. Părţile se angajează să promoveze condiţiile de natură să permită persoanelor aparţinīnd minorităţilor naţionale să īşi menţină şi dezvolte cultura, precum şi să īşi păstreze elementele esenţiale ale identităţii lor, respectiv religia, limba, tradiţiile şi patrimoniul lor cultural.
Articolul 6
1. Părţile vor īncuraja spiritul de toleranţă şi dialogul intercultural şi vor lua măsuri efective pentru promovarea respectului reciproc, īnţelegerii şi cooperării dintre toate persoanele care trăiesc pe teritoriul lor, indiferent de identitatea etnică, culturală, lingvistică ori religioasă a acestora, īndeosebi īn domeniile educaţiei, culturii şi al mijloacelor de informare.
2. Părţile se angajează să ia măsuri corespunzătoare pentru a proteja persoanele care ar putea fi victime ale ameninţărilor sau actelor de discriminare, ostilitate sau violenţă, datorită identităţii lor etnice, culturale, lingvistice sau religioase.
Articolul 9
1. Părţile se angajează să recunoască faptul că dreptul la libertatea de expresie a fiecărei persoane aparţinīnd unei minorităţi naţionale include libertatea de opinie şi libertatea de a primi şi a comunica informaţii sau idei īn limba minoritară, fără ingerinţe ale autorităţilor publice şi independent de frontiere. Părţile vor veghea ca, īn cadrul sistemelor lor legislative, persoanele aparţinīnd unei minorităţi naţionale să nu fie discriminate īn accesul la mijloacele de informare.
Articolul 10
1. Părţile se angajează să recunoască oricărei persoane aparţinīnd unei minorităţi naţionale dreptul de a folosi liber şi fără ingerinţă limba sa minoritară, īn privat şi īn public, oral şi īn scris.
2. Īn ariile locuite tradiţional sau īn număr substanţial de persoane aparţinīnd unei minorităţi naţionale, dacă aceste persoane solicită acest lucru şi acolo unde această cerere corespunde unei nevoi reale, Părţile se vor strădui să asigure, īn măsura posibilului, condiţii care să permită folosirea limbii minoritare īn raporturile dintre aceste persoane şi autorităţile administrative.
3. Părţile se angajează să garanteze dreptul oricărei persoane aparţinīnd unei minorităţi naţionale de a fi informată cu promptitudine, īntr-o limbă pe care o īnţelege, cu privire la motivele arestării sale, la natura şi cauza acuzaţiei aduse īmpotriva sa, şi să se apere īn această limbă, dacă este necesar cu asistenţa gratuită a unui interpret.
Articolul 11
1. Părţile se angajează să recunoască oricărei persoane aparţinīnd unei minorităţi naţionale dreptul de a folosi numele (patronimul) şi prenumele său īn limba minoritară, precum şi dreptul la recunoaşterea oficială a acestora, īn conformitate cu modalităţile prevăzute īn sistemul lor legal.
2. Părţile se angajează să recunoască oricărei persoane aparţinīnd unei minorităţi naţionale de a expune īn limba sa minoritară īnsemne, inscripţii şi alte informaţii cu caracter privat, vizibile pentru public.
3. Īn ariile locuite īn mod tradiţional de un număr substanţial de persoane aparţinīnd unei minorităţi naţionale, Părţile vor depune eforturi, īn cadrul sistemului lor legal, inclusiv atunci cīnd este cazul, īn cadrul acordurilor īncheiate cu alte state, şi ţinīnd seama de condiţiile lor specifice, pentru expunerea denumirilor locale tradiţionale, a denumirilor străzilor şi a altor indicaţii topografice destinate publicului, deopotrivă īn limba minoritară, acolo unde există o cerere suficientă pentru astfel de indicaţii.
Articolul 12
1. Părţile, dacă este necesar, vor lua măsuri īn domeniul educaţiei şi al cercetării, pentru a īncuraja cunoaşterea culturii, istoriei, limbii şi religiei atīt ale minorităţilor lor naţionale, cīt şi ale majorităţii.
2. Īn acest context, Părţile vor asigura, īntre altele, posibilităţi corespunzătoare pentru pregătirea profesorilor, accesul la manuale şi vor facilita contactele dintre elevi şi profesori ai diferitelor comunităţi.
3. Părţile se angajează să promoveze şanse egale de acces la educaţia de toate nivelurile pentru persoanele aparţinīnd minorităţilor naţionale.
Articolul 14
1. Părţile se angajează să recunoască dreptul oricărei persoane aparţinīnd unei minorităţi naţionale de a īnvăţa limba sa minoritară.
2. Īn ariile locuite tradiţional sau īn număr substanţial de persoane aparţinīnd minorităţilor naţionale, dacă există o cerere suficientă, Părţile vor depune eforturi pentru a asigura, īn măsura posibilului şi īn cadrul sistemului lor educaţional, ca persoanele aparţinīnd acestor minorităţi să beneficieze de posibilităţi corespunzătoare de īnvăţare a limbii lor minoritare ori de a primi o educaţie īn această limbă.
3. Paragraful 2 al acestui articol se va aplica fără a se aduce atingere īnvăţării limbii oficiale ori predării īn această limbă.
Raportul explicativ al Convenţiei-cadru specifică:
Articolul 5
42. Acest articol vizează, īn esenţă, să asigure că persoanele aparţinīnd minorităţilor naţionale pot să īşi menţină şi dezvolte cultura lor şi pot să īşi păstreze identitatea.
Paragraful 1
43. Paragraful 1 conţine o obligaţie de a promova condiţiile necesare īn această privinţă. El enumeră elemente esenţiale pentru identitatea unei minorităţi naţionale. Această dispoziţie nu implică faptul că orice diferenţă etnică, culturală, lingvistică ori religioasă conduce īn mod necesar la crearea de minorităţi naţionale (vezi, sub acest aspect, raportul īntīlnirii la nivel de experţi de la Geneva, din 1991, secţiunea a II-a, paragraful 4).
44. Referinţa la „tradiţii” nu implică aprobarea ori acceptarea unor practici contrare dreptului naţional sau standardelor internaţionale. Practicile tradiţionale īşi găsesc limitele īn exigenţele ordinii publice.
Articolul 6
47. Acest articol este expresia preocupărilor afirmate īn Anexa III la Declaraţia de la Viena (Declaraţia şi Planul de Acţiune asupra combaterii rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei).
Paragraful 1
48. Paragraful 1 subliniază spiritul de toleranţă şi dialogul intercultural şi indică importanţa promovării, de către Părţi, a respectului reciproc, īnţelegerii şi cooperării īntre toţi cei care trăiesc pe teritoriul lor. Domeniile educaţiei, culturii şi mediilor de informare sīnt menţionate īn mod special, īntrucīt sīnt relevante, īn mod particular, pentru atingerea acestor obiective.
49. Īn vederea īntăririi coeziunii sociale, obiectivul acestui paragraf constă, īntre altele, īn promovarea toleranţei şi a dialogului intercultural, prin eliminarea barierelor dintre persoanele aparţinīnd grupurilor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, īncurajīndu-se organizaţiile şi mişcările interculturale, care caută să promoveze respectul şi īnţelegerea reciprocă şi să integreze aceste persoane īn societate, īn condiţiile păstrării identităţii lor.
Paragraful 2
50. Această dispoziţie se inspiră din paragraful 40.2 al Documentului C.S.C.E. de la Copenhaga. Obligaţia respectivă vizează protejarea tuturor persoanelor care pot fi victime ale ameninţărilor ori actelor de discriminare, ale ostilităţii sau violenţei, indiferent de sursa unor astfel de ameninţări sau acte.
Articolul 9
55. Acest articol conţine reguli mai detaliate pentru protecţia libertăţii de expresie decīt articolul 7.
Paragraful 1
56. Prima propoziţie a acestui paragraf are drept model cea de-a doua propoziţie a articolului 10, paragraful 1, din CEDO. Deşi propoziţia se referă īn special la libertatea de a primi şi comunica informaţii şi idei īn limba minoritară, ea implică totodată libertatea de a primi şi comunica informaţii şi idei īn limba majorităţii sau altele.
57. A doua propoziţie a acestui paragraf conţine aranjamentul de a asigura că, īn accesul la mijloacele de informare, nu se vor produce discriminări. Expresia „īn cadrul sistemului lor legal” a fost inserată īn vederea respectării dispoziţiilor constituţionale care pot limita măsura īn care o Parte poate reglementa accesul la mijloacele de informare.
Articolul 10
Paragraful 1
63. Recunoaşterea dreptului oricărei persoane aparţinīnd unei minorităţi naţionale de a folosi liber şi fără ingerinţă limba sa minoritară, este deosebit de importantă. Īntr-adevăr, folosirea limbii minoritare constituie pentru aceste persoane unul dintre mijloacele principale pentru afirmarea şi păstrarea idenităţii. Ea este deopotrivă un mijloc de exercitare a libertăţii de expresie pentru aceste persoane. „Īn public” semnifică, de exemplu, īntr-un loc public, īn exterior, īn prezenţa altor persoane, dar nu vizează, īn nici un caz, relaţiile cu autorităţile publice, care fac obiectul paragrafului 2 al acestei prevederi.
Paragraful 2
64. Această prevedere nu reglementează toate relaţiile dintre indivizii aparţinīnd unei minorităţi naţionale şi autorităţile publice. Īntr-adevăr, nu sīnt vizate decīt autorităţile administrative. Acest din urmă termen trebuie, totuşi, īnţeles īn sens larg, ca īnglobīnd, de pildă, instituţia ombudsman-ului. Ţinīnd seama de posibilele dificultăţi de ordin financiar, administrativ, īndeosebi īn domeniul militar şi tehnic, legate de folosirea limbii minoritare īn raporturile dintre persoanele aparţinīnd minorităţilor naţionale şi autorităţile administrative, această prevedere a fost formulată de o manieră foarte flexibilă, lăsīnd Părţilor o importantă marjă de apreciere.
65. Odată īntrunite cele două condiţii din paragraful 2, Părţile vor depune eforturi pentru asigurarea, īn măsura posibilului, a folosirii unei limbi minoritare īn raporturile cu autorităţile administrative. Existenţa unei „nevoi reale“ se evaluează de către respectivul stat, pe baza unor criterii obiective. Deşi statele contractante, trebuie să depună toate eforturile īn vederea aplicării acestui principiu, formularea „īn măsura posibilului” indică faptul că diverşi factori, īndeosebi resursele financiare ale Părţii respective, pot fi luaţi īn considerare.
66. Obligaţiile Părţilor referitoare la folosirea limbilor minoritare nu afectează, īn nici un fel, statutul limbii sau limbilor oficiale ale ţării respective. Mai mult, Convenţia-cadru, īn mod deliberat, nu defineşte „ariile locuite tradiţional sau īn număr substanţial de persoanele aparţinīnd minorităţilor naţionale”. S-a considerat preferabilă adoptarea unei formulări mai flexibile, care să īngăduie luarea īn considerare a condiţiilor particulare fiecărei Părţi. Termenul „locuite .. tradiţional” nu se referă la minorităţi istorice, ci numai la acelea care īncă trăiesc īn aceeaşi arie geografică (vezi, de asemenea, articolul 11, paragraful 3 şi articolul 14, paragraful 2).
Paragraful 3
67. Acest paragraf se bazează pe anumite prevederi conţinute īn articolele 5 şi 6 ale Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. El nu depăşeşte garanţiile conţinute īn aceste articole.
Articolul 11
Paragraful 1
68. Ţinīnd seama de implicaţiile practice ale acestei obligaţii, prevederea este formulată īn aşa fel īncīt să permită Părţilor să o aplice īn lumina propriilor circumstanţe particulare. De exemplu, Părţile pot folosi alfabetul limbii lor oficiale pentru scrierea numelui(lor) unei persoane aparţinīnd unei minorităţi naţionale īn forma sa fonetică. Persoanele care au fost forţate să renunţe la numele lor originar(e), ori al(e) căror nume a (au) fost schimbat(e) prin forţă, ar trebui să aibă posibilitatea de a reveni la acesta (acestea), desigur sub rezerva abuzului de drept şi schimbărilor de nume īn scopuri frauduloase. Se īnţelege că sistemele juridice ale Părţilor vor respecta, īn această privinţă, principiile internaţionale referitoare la protecţia minorităţilor naţionale.
Paragraful 2
69. Obligaţia din acest paragraf priveşte dreptul individului de a expune „īn limba sa minoritară īnsemne, inscripţii şi alte informaţii cu caracter privat, vizibile pentru public“. Aceasta nu exclude, desigur, posibilitatea de a se cere persoanelor aparţinīnd minorităţilor naţionale să utilizeze deopotrivă limba oficială şi/sau alte limbi minoritare. Expresia „cu caracter privat” se referă la tot ceea ce nu are caracter oficial.
Paragraful 3
70. Acest articol vizează să īncurajeze posibilitatea utilizării şi a limbii minoritare pentru denumirile locale, pentru denumirile străzilor şi alte indicaţii topografice destinate publicului. Statele vor putea aplica această dispoziţie ţinīnd seama de condiţiile lor specifice şi de sistemul lor juridic, inclusiv, atunci cīnd este cazul, de acordurile cu alte state. Īn domeniul acoperit de această prevedere, se īnţelege faptul că Părţile nu sīnt supuse nici unui fel de obligaţie de a īncheia acorduri cu alte state. Pe de altă parte, posibilitatea īncheierii unor astfel de acorduri nu este exclusă. Este, de asemenea, īnţeles că natura juridică obligatorie a acordurilor existente rămīne neschimbată. Această prevedere nu implică nici o recunoaştere oficială a denumirilor locale īn limbile minoritare.
Articolul 12
71. Acest angajament vizează să promoveze, īntr-o perspectivă interculturală (vezi articolul 6, paragraful 1), cunoaşterea culturii, a istoriei, a limbii şi a religiei, deopotrivă ale minorităţilor naţionale şi ale majorităţii. Obiectivul este acela de a crea un climat de toleranţă şi de dialog, astfel după cum se menţionează īn preambulul Convenţiei-cadru şi īn Anexa II a Declaraţiei de la Viena a Şefilor de Stat şi de Guvern. Lista conţinută īn cel de-al doilea paragraf nu este exhaustivă, iar cuvintele „acces la manuale şcolare” includ publicarea de manuale şcolare şi achiziţionarea lor din alte ţări. Angajamentul de promovare a egalităţii de şanse īn accesul la educaţie, la toate nivelurile, pentru persoanele aparţinīnd minorităţilor naţionale reflectă o preocupare exprimată īn Declaraţia de la Viena.
Articolul 14
Paragraful 1
74. Angajamentul Părţilor de a recunoaşte oricărei persoane aparţinīnd unei minorităţi naţionale dreptul de a īnvăţa limba sa minoritară priveşte unul dintre principalele mijloace prin care aceste persoane īşi pot afirma şi păstra identitatea. Acest drept nu comportă nici un fel de excepţie. Fără a se aduce atingere principiilor menţionate īn paragraful 2, acest paragraf nu implică nici o obligaţie pozitivă, īn special de natură financiară, pentru stat.
Paragraful 2
75. Această dispoziţie se referă la īnvăţarea limbii minoritare şi la īnvăţămīntul īn această limbă. Recunoscīnd posibilele dificultăţi finaciare, administrative şi tehnice, legate de īnvăţarea ori educaţia īn limbile minoritare, această prevedere a fost formulată foarte flexibil, lăsīnd Părţilor o marjă importantă de apreciere. Obligaţia de a face eforturi pentru a asigura īnvăţarea ori educaţia īn limbile minoritare este supusă mai multor condiţii; īn special, trebuie să existe o „cerere suficientă“ din partea persoanelor aparţinīnd respectivelor minorităţi naţionale. Formularea „īn măsura posibilului” indică faptul că o astfel de educaţie depinde de resursele de care dispune Partea interesată.
76. Textul evită īn mod deliberat să definească termenul de „cerere suficientă”, ceea ce reprezintă o formulare flexibilă, permiţīnd Părţilor să ţină seama de condiţiile particulare ale ţărilor lor. Părţile au latitudinea de a alege mijloacele şi aranjamentele pentru asigurarea unei astfel de educaţii, ţinīnd seama de particularităţile sistemului lor educaţional.
77. Alternativele la care se referă acest paragraf — „.. posibilităţi corespunzătoare de īnvăţare a limbii lor minoritare ori de a primi o educaţie īn această limbă” — nu se exclud reciproc. Chiar dacă articolul 14, paragraful 2 nu obligă statele să le īnfăptuiască pe ambele, formularea nu īmpiedică statele Părţi să asigure atīt īnvăţarea limbii minoritare, cīt şi educaţia īn limba minoritară. Educaţia bilingvă poate reprezenta unul dintre mijloacele de realizare a obiectivului urmărit prin această prevedere. Obligaţia decurgīnd din această dispoziţie ar putea fi extinsă la educaţia preşcolară.
Paragraful 3
78. Posibilităţile de predare a limbii minoritare sau de primire a unei educaţii īn această limbă nu aduc atingere īnvăţării limbii oficiale, ori educaţiei īn această limbă. Īntr-adevăr, cunoaşterea limbii oficiale constituie un factor al coeziunii şi integrării sociale.
79. Statele īn care există mai mult decīt o limbă oficială vor reglementa problemele specifice pe care aplicarea acestei dispoziţii le va antrena.

Referiri la drepturile lingvistice īn unele constituţii

Constituţia Bulgariei
Art. 3
Limba oficială a Republicii Bulgaria este bulgara.
Art. 36
1. Studiul şi utilizarea limbii bulgare constituie un drept şi o obligaţie pentru cetăţenii bulgari.
2. Cetăţenii care nu au ca limbă maternă bulgara, au dreptul, īn paralel cu studiul obligatoriu al limbii bulgare, să studieze şi să vorbească īn limba lor maternă.
3. Cazurile īn care numai limba oficialā poate fi folosită, sīnt stabilite prin lege.
Carta drepturilor şi libertăţilor fundamentale, parte din ordinea constituţională a Republicii Cehe
Art. 25
1. Dreptul de a avea, īmpreună cu ceilalţi membri ai minorităţii, propria viaţă culturală, de a difuza şi de a primi informaţii īn limba maternă şi de a se asocia īn asociaţii naţionale, este garantat oricărui cetăţean care aparţine unei minorităţi naţionale sau etnice. Modalităţile sīnt stabilite de lege.
2. Cetăţenii ce aparţin unei minorităţi naţionale sau etnice beneficiază, de asemenea, īn condiţiile stabilite prin lege, de dreptul:
a) de a īnvăţa īn limba proprie;
b) de a-şi utiliza limba īn raporturile cu administraţia.
Constituţia Republicii Franceze
Art. 2
Limba Republicii este franceza.
Constituţia Republicii Italiene
Art. 6
Republica protejează prin măsuri speciale minorităţile lingvistice.
Constituţia Federaţiei Ruse
Art 25
2. Fiecare are dreptul să-şi folosească limba maternă, să-şi aleagă liber limba de comunicare, de educaţie, de īnvăţămīnt şi de creaţie.
Art. 68
1. Limba oficială a Federaţiei Ruse pe ansamblul teritoriului este limba rusă.
2. Republicile au dreptul de a stabili limba lor oficială. Īn organele puterii de stat şi īn organele autoadministrării locale, īn instituţiile de stat ale republicii, ea este utilizată paralel cu limba oficială.
3. Federaţia Rusă garantează tuturor popoarelor sale dreptul la menţinerea limbii materne, la stabilirea condiţiilor care să permită studiul şi dezvoltarea  ei.
Art. 69
Federaţia Rusă garantează drepturile popoarelor autohtone puţin numeroase, conform principiilor şi normelor universal recunoscute ale dreptului internaţional şi tratatelor internaţionale ale Federaţiei Ruse.
Constituţia Republicii Slovace
Art. 6
1. Limba slovacă este limba de stat pe teritoriul Republicii Slovace.
2. Modalităţile de utilizare a altor limbi, īn afara limbi de stat, īn raporturile cu administraţia sīnt stabilite prin lege.
Art. 34
2. Cetăţenii aparţinīnd unei minorităţi naţionale sau unui grup etnic beneficiază, īn condiţiile stabilite prin lege, īn afara dreptului de a-şi īnsuşi limba statului, şi de dreptul:
a) de a se instrui īn limba proprie;
b) de a-şi folosi limba īn raporturile cu administraţia.
Constituţia Regatului Spaniei
Art. 3
1. Castiliana este limba spaniolă oficială a statului. Toţi spaniolii au datoria să o cunoască şi dreptul să o folosească.
2. Celelalte limbi spaniole vor fi de asemenea oficiale īn comunităţile autonome respective, īn conformitate cu statutele lor.
3. Bogăţia diferitelor modalităţi lingvistice ale Spaniei este un patrimoniu cultural care trebuie să constituie obiectul unei protecţii şi al unui respect deosebit.
Constituţia Republicii Ungaria
Art. 68
2. Republica Ungaria protejează minorităţile naţionale şi etnice. Ea asigură participarea lor colectivă la viaţa publică, dezvoltarea propriei culturi, utilizarea limbii materne, īnvăţămīnt īn limba maternă, dretul folosirii numelui īn propria lor limbă.

O soluţie europeană — Finlanda

Finlanda este considerată una dintre ţările care asigură respectarea drepturilor  lingvistice ale minorităţilor la nivelul cerinţelor cetăţenilor. Prezentul capitol a fost elaborat pe baza studiului elaborat de juristul Frank Horn, Garantarea drepturilor minorităţilor īn Finlanda (apărut īn revista ALTERA nr. 5 din  1996, p. 126-153), cu scopul de a oferi o bază de comparaţie pentru situaţia din Romānia. Privitor la proporţia şi evoluţia istorică a minorităţilor există multe similitudini īntre cele două ţări.

Statutul limbii suedeze
Suedezii reprezintă 5,9% din populaţia Finlandei.
Conform Actului Constituţional Finlandez (īn contiuare ACF), secţiunea 14, amendată īn 1995:
Limbile naţionale ale Finlandei sīnt finlandeza şi suedeza.
Dreptul fiecărei persoane de a-şi folosi limba proprie, fie ea finlandeza sau suedeza, īn tribunale sau īn faţa altor autorităţi īn chestiuni care īl/o privesc şi de a primi documentele emise īn acea limbă, va fi garantat de un act al Parlamentului. Toate ramurile guvernului vor avea grijă de nevoile culturale şi societale ale populaţiei vorbitoare de finlandeză şi al celei vorbitoare de suedeză din Finlanda, conform aceloraşi criterii.
Finlandeza şi suedeza au, īn faţa legii finlandeze, acelaşi statut egal. Suedeza nu este astfel considerată ipso jure o limbă minoritară. Actul Finlandez al Limbii din 1922 presupune că atīt finlandeza, cīt şi suedeza pot opera ambele ca limbi majoritare şi minoritare, īn funcţie de unde şi cu ce cadru sīnt folosite.
La nivelul Parlamentului, iniţiativele legislative, comunicatele oficiale, rapoartele şi declaraţiile comisiilor parlamentare trebuie emise īn finlandeză şi suedeză. Parlamentarii īşi pot folosi propria limbă maternă īn alocuţiuni, acestea sīnt publicate īn limba originală.
Toate actele legislative (legi, decrete, ordine, reglementări) se emit simultan īn ambele limbi.
Municipalităţile folosesc una dintre limbile oficiale sau sīnt bilingve, īn funcţie de populaţie. O municipalitate devine bilingvă dacă numărul vorbitorilor unei limbi creşte la 8% din populaţia totală a localităţii sau este de cel puţin 3000, iar devine unilingvă dacă numărul vorbitorilor de cealaltă limbă descreşte la 6%. Astfel există 395 municipalităţi cu limba oficială finlandeză, 21 cu limba oficială suedeză şi 44 bilingve.
Īn faţa autorităţilor administrative de stat, indiferent de limba municipalităţii, persoanele care sīnt părţi īntr-un caz sau sīnt audiate, pot folosi atīt finlandeza, cīt şi suedeza. Anunţurile oficiale, comunicatele autorităţilor se afişează īn limbile municipalităţii, iar informaţia apare mai īntīi īn limba majorităţii din localitatea respectivă. Şi semnele rutiere respectă acest principu.
Companiile de servicii publice au obligaţia de a oferi servicii īn limba municipalităţii. Serviciul medical se asigură īn limba pacientului. Īn districtele bilingve există un consiliu special care răspunde pentru pregătirea personalului medical īn limba minorităţii. Proprietarii magazinelor private pot să-şi facă reclamă īn ce limbă doresc.
Educaţia īn limba suedeză este garantată de la nivelul preşcolar pīnă la nivelul universitar. Īn 1995 existau 250 de şcoli primare (cu 22.000 de elevi), 54 de şcoli secundare (cu 10.900 de elevi) şi 34 de gimnazii (cu 6300 de elevi), 40 şcoli profesionale (cu 9500 de elevi) de limbă suedeză. Universitatea din Helsinki are statut bilingv, ca şi Universitatea de Tehnologie, Universitatea de Medicină Veterinară, Şcoala de Artă, Conservatorul Sibelius şi Şcoala de Teatru. Exclusiv cu limbă de predare suedeză sīnt: Universitatea Abo Akademi, Şcoala Superioară Suedeză de Meserii şi Comerţ şi Şcoala Superioară Suedeză de Administraţie Publică.
Există şi instituţii culturale de limbă suedeză, cum ar fi cele trei teatre, din Helsinki, Abo şi Vasa. Compania Finlandeză de Radio şi Televiziune are două canale, ambele sīnt bilingve, cu birouri şi personal separat pentru transmisiunile īn limba suedeză. Cele 15 ziare īn limba suedeză apar la Helsinki, Abo, Vasa, Borga şi Aland.
Persoanele supuse serviciului militar sīnt repartizate la unităţi ai cărei soldaţi au aceeaşi limbă maternă, fie finlandeză, fie suedeză. Ei se bucură de pregătire īn limba acelei unităţi. Comenzile se dau numai īn finlandeză.

Dreptul de a folosi limba sami (laponă)
La 1 ianuarie 1996 erau īnregistrate 1726 de persoane avīnd limba maternă sami.
ACF, prin paragraful 51a, prevede:
Samii, ca popor băştinaş, conform prevederilor legii, beneficiază de garantarea autonomiei culturale īn ceea ce priveşte limba şi cultura lor īn cadrul Ţării de Baştină Sami.
Ţara de Baştină Sami este zona de nord a Finlandei, unde această populaţie trăieşte.
Samii au dreptul de a se adresa autorităţilor de stat īn limba lor maternă.
Actele parlamentului, decretele şi deciziile guvernului sau ale altor autorităţi, care privesc problemele sami, trebuie traduse īn această limbă.
Pe baza legislaţiei, un sami, cīnd este parte īntr-un proces sau trebuie audiat, are voie să-şi folosească limba īn faţa tribunalelor şi a autorităţilor de stat din zona Ţării de Baştină Sami.
Īn unele zone, semnele rutiere, numele localităţilor sīnt afişate şi īn limba sami.
Īn anul şcolar 1995/96, un număr de 588 de elevi s-au bucurat de predare īn limba sami, īn şcoli de această limbă. Şi elevii care optează pentru īnvăţămīnt īn limba finlandeză, īn Ţara de Baştină Sami, au dreptul de a studia, īn mod facultativ, limba sami.

Drepturile lingvistice ale romilor
Numărul romilor din Finlanda s-a estimat la 6000. Majoritatea lor vorbesc ca limbă maternă finlandeza sau suedeza.
ACF are o secţiune (14.3) care se referă la această minoritate:
Samii, ca popor băştinaş, romii şi alte grupuri vor avea dreptul de a-şi menţine şi dezvolta propria limbă şi cultură.
Primii profesori de romani au absolvit īn anul şcolar 1989/90. Īn 1996 au existat 40 de profesori, limba fiind predată la 150 de copii (pentru a forma o grupă este nevoie de cinci elevi).

Drepturile lingvistice ale altor grupuri
Celelalte minorităţi (evrei — 1400 de persoane, ruşi — īntre 3-5000 de persoane, tătaro-turci — 900 de persoane) au dreptul de a īnfiinţa şcoli particulare. Aceste şcoli luptă pentru obţinerea subvenţiilor din partea statului sau al municipalităţilor.
Din 1932, limba de predare īn şcolile evreieşti este cea finlandeză.
Educaţia īn limba rusă se asigură prin grădiniţe īn mai multe localităţi şi Şcoala Finlandezo-rusă din Helsinki, care a devenit īn 1963 o şcoală publică subvenţionată de bugetul de stat.
Cursurile de limbă tătaro-turcă sīnt organizate de Congregaţia Islamică.

Documente interne referitoare la drepturile lingvistice

Legea īn vigoare, care se referă la minorităţi, este cea din 7 februarie 1945, Legea nr. 86 pentru Statutul Naţionalităţilor Minoritare (īn continuare L. 86), care are un capitol separat referitor la drepturile lingvistice:
Dispoziţiuni speciale
Secţia I. Dispoziţiuni privitoare la limbă
Articolul 6
Limba oficială a Statului Romān este limba romānă. Totuşi, īn acele teritorii administrative sau circumpscripţii judecătoreşti, unde o parte a populaţiei este de altă limbă decīt cea romānă, se vor aplica cele arătate īn articolul 8 şi următorul.
Articolul 7
Īn relaţiunile particulare, ca de pildă corespondenţă, convorbiri telefonice, etc., īn industrii şi comerţ, īn materii de religie, presă, publicaţiuni de orice natură, sau īn adunări publice, cetăţenii romāni pot īntrebuinţa īn mod liber şi fără nici o restricţie orice limbă.
Articolul 8
Tribunalele şi judecătoriile care au competenţa asupra unei circumscripţii judecătoreşti, īn care potrivit ultimului recensămīnt, cel puţin 30% din locuitori, sīnt de limba maternă comună a populaţiei respective, dar alta decīt cea romānă, sīnt obligate:
a) A accepta orice script prezentat de locuitorii circumscripţiilor respective care formează cota de 30%, īn limba lor fără a se pretinde şi o traducere īn limba Statului;
b) A se pronunţa asupra acestor scripte īn aceeaşi limbă;
c) A asculta partea īn limba sa maternă.
Articolul 9
Ministerul Justiţiei stabileşte, īn baza datelor statistice oficiale, care anume sīnt tribunalele şi judecătoriile prevăzute īn articolul 8.
Articolul 10
Autorităţile comunale şi judeţene care au competenţa teritorială asupra unui district administrativ, īn care potrivit ultimului recensămīnt, numărul cetăţenilor de limbă maternă comună, alta decīt cea romānă, este de cel puţin 30% din totalul locuitorilor acelui district, sīnt obligate:
a) A accepta orice fel de scripte, din partea locuitorilor ce formează cota de 30%, īn limba lor maternă, fără a pretinde ca aceştia să prezinte şi o traducere īn limba oficială a Statului;
b) A se pronunţa asupra scriptelor īnaintate, īn aceaşi limbă;
c) A asculta partea īn limba sa maternă;
d) Īn consiliile comunale şi judeţene ale unor asemenea districte teritoriale, membrii aleşi sau de drept ai naţionalităţilor de 30%, vor putea lua cuvīntul īn limba lor maternă.
Articolul 11
Ministerul de Interne, īn baza datelor statistice oficiale, stabileşte care anume sīnt comunele şi judeţele prevăzute de articolul precedent.
Articolul 12
Magistraţii şi funcţionarii instanţelor şi autorităţilor administrative prevăzute de articolele 9 şi 11, vor trebui să cunoască şi limba naţionalităţilor respective.
Articolul 13
Ziarele şi publicaţiile periodice ce apar īn altă limbă decīt cea romānă vor putea indica īn limba respectivei minorităţi atīt numele localităţii unde ziarul apare cīt şi numele celorlalte localităţi ale ţării.
Articolul 14
Numele de familie ale cetăţenilor, īn registrele şi documentele de stare civilă, se vor scrie numai īn forma şi cu ortografia originală, dovedită cu actele personale ale cetăţeanului respectiv.
Articolul 15
Īn oraşele şi comunele rurale unde conform ultimului recensămīnt cel puţin 30% din totalul locuitorilor este de limba maternă comună, alta decīt cea romānă, numele străzilor vor trebui să fie indicate şi īn limba naţionalităţilor respective.
Articolul 16
Funcţionarii publici, de orice categorie, numiţi īn baza diplomelor sau certificatelor eliberate de instituţii de īnvăţămīnt recunoscute de Stat, nu vor putea fi supuşi sub nici un motiv, vreunui examen de limbă romānă.
Articolul 17
Legile intervenite de la 23 august 1944, precum şi regulamentele lor de aplicare, vor fi traduse īn colecţie oficială, īn limbile acelor naţionalităţi conlocuitoare, care reprezintă cel puţin 5% din populaţia totală a ţării, conform ultimului recensămīnt.
Regulamentele, ordonanţele şi comunicatele autorităţilor locale se vor publica īn limba naţionalităţii care constituie cel puţin 30% din populaţia judeţului respectiv sau localităţii respective.
Şi capitolul referitor la īnvăţămīnt are unele aspecte legate de limbă:
Secţia II. Dispoziţiuni privitoare la īnvăţămīnt
Articolul 18
Statul Romān asigură īnvăţămīntul īn limba maternă prin şcolile de Stat primare, secundare şi superioare pentru naţionalităţile conlocuitoare care posedă un număr suficient de şcolari solicitanţi şi cu excepţia localităţilor unde şcolile particulare confesionale corespund acestei necesităţi. Corpul didactic īn şcolile de Stat, sau secţiile lor, de altă limbă decīt cea romānă, va fi recrutat de preferinţă din naţionalitatea respectivă.
Articolul 19
Dispoziţiunile ce se aplică şcolilor particulare confesionale romāneşti, se aplică şi şcolilor particulare confesionale ale naţionalităţilor.
Articolul 20
La examenele, inclusiv bacalaureatul, atīt īn şcolile de Stat, sau secţiile lor, de altă limbă decīt cea romānă, cīt şi īn şcolile particulare confesionale ale naţionalităţilor respective, elevii vor fi examinaţi īn limba īn care li s-au predat materiile, īn afară de cazul că īnsuşi elevul doreşte să fie examinat īn limba romānă.
Articolul 22
Pe līngă Facultatea de Drept şi cea de Litere şi Filozofie de la Universitatea din Cluj, se vor īnfiinţa catedre cu limba de predare maghiară şi germană, după necesităţi, avīndu-se īn vedere numărul studenţilor respectivi.
Regulamentul nr. 12 pentru aplicarea Legii nr. 86 (īn continuare R. 12) din 20 septembrie 1946 conţine note explicative ale L. 86:
Capitolul II
Dispoziţiuni generale
Secţia I. Dispoziţiuni privitoare la limbă
Articolul VII. (Art. 6 din Statut)
Limba oficială a Statului este limba romānă. Limba oficială va fi folosită, īn mod corect, de toţi cetăţenii ţării.
Folosirea limbei oficiale este obligatorie pentru toate serviciile publice, cu īnlesnirile prevăzute īn prezentul regulament.
Articolul VIII. (Art. 6 din Statut)
Limba oficială a Statului va fi folosită īn toate lucrările interioare şi exterioare ale autorităţilor (procese–verbale, constatări, īncheieri, hotărīri, sigilii, registre, imprimate sau operaţiuni scriptice de orice natură), precum şi īn corespondenţa de orice fel dintre autorităţile de pe īntreg cuprinsul ţării.
Articolul IX (Art. 7 din Statut)
Naţionalităţile conlocuitoare sīnt libere de a folosi īn relaţiunile particulare orice limbă, fără nici o restricţie.
Articolul X (Art. 7 din Statut)
Īn materie de comerţ şi industrie, relaţiunile verbale şi corespondenţa particulară scrisă se poate face īn orice limbă. De asemenea registrele comerciale şi scriptele de orice fel, vor fi ţinute īn limba naţionalităţii respective, fără nici o restricţiune de nici o natură.
Articolul XI (Art. 7 din Statut)
Firmele comerciale particulare vor putea fi scrise īn oricare din limbile naţionalităţilor conlocuitoare.
Articolul XII (Art. 7 din Statut)
Īn relaţiunile particulare privind cultul, īntrebuinţarea oricărei limbi este la libera alegere a naţionalităţilor conlocuitoare.
Articolul XIII (Art. 7 din Statut)
Conţinutul corespondenţei particulare va putea fi scris, fără restricţiuni, īn limba naţionalităţii conlocuitoare sau īn orice altă limbă.
Numele localităţii destinatarului şi a expeditorului, precum şi strada şi numărul vor fi scrise pe plicul corespondenţei particulare, īn mod citeţ, īn limba romānă, cu denumirea oficială şi cu litere latine. Īn cazul cīnd corespondenţa este adresată unei autorităţi, denumirea oficială a autorităţilor va trebui să fie scrisă īn limba romānă.
Articolul XIV (Art. 8 din Statut)
Scriptele īnaintate judecătoriilor şi tribunalelor, īn conformitate cu art. 8 din Statutul Naţionalităţilor, vor putea fi scrise īn limba maternă a părţii respective şi vor fi traduse īn limba oficială a Statului de către traducătorii juraţi ai Ministerului de Justiţie, potrivit dispoziţiunilor Legii Nr. 536 din 12 Iulie 1945.
Articolul XV (Art. 8 din Statut)
Lucrările de administraţie interioare ale judecătoriilor şi tribunalelor, precum şi actele de procedură, jurnalele, sentinţele, deciziunile, precum şi orice alte hotărīri şi scripte ajutătoare, vor fi īntocmite şi ţinute īn limba oficială a Statului.
Articolul XVI (Art. 8 din Statut)
Audierea părţilor, martorilor şi informatorilor īn limba lor maternă se va face ori de cīte ori aceştia o vor cere.
Articolul XVII (Art. 8 din Statut)
Reprezentanţii autorităţilor publice, precum şi avocaţii şi ceilalţi auxiliari ai justiţiei, nu se pot prevala de īnlesnirile prevăzute de articolul 8 din Statut, privitoare la utilizarea limbei materne.
Articolul XVIII (Art. 9 din Statut)
Pīnă la publicarea unui nou recensămīnt oficial, Ministerul Justiţiei stabileşte pe baza recensămīntului anului 1930 sau a datelor demografice oficiale ulterioare, tribunalele şi judecătoriile ale căror circumscripţii au cel puţin 30 la sută populaţie de limbă maternă, alta decīt cea romānă.
Articolul XIX (Art. 10 din Statut)
Autorităţile comunale şi judeţene īn a căror circumscripţie teritorială, potrivit ultimului recensămīnt, numărul cetăţenilor de limbă maternă comună, alta decīt cea romānă, este de cel puţin 30 la sută din totalul locuitorilor acelei circumscripţii, sīnt obligate a accepta orice fel de scripte din partea locuitorilor ce formează cota de 30 la sută, īn limba lor maternă, fără a pretinde ca aceştia să prezinte şi o traducere īn limba oficială a Statului.
Ori de cīte ori cererile introduse la autorităţile comunale şi judeţene vor fi īnaintate spre rezolvare altor autorităţi publice decīt cele prevăzute la alineatul precedent, ele vor fi īnsoţite de o traducere īn limba oficială a Statului, făcută de autoritatea unde a fost depusă cererea.
Modalităţile traducerii petiţiilor īn limba oficială se stabilesc de către Ministerul Afacerilor Interne.
Articolul XX (Art. 10 din Statut)
Autorităţile prevăzute la articolul precedent sīnt obligate a se pronunţa asupra scriptelor īnaintate, īn limba maternă a petiţionarului, de asemenea sīnt obligate să asculte partea īn limba ei maternă.
Articolul XXI (Art. 10 din Statut)
Īn consiliile comunale şi judeţene membrii aleşi sau de drept reprezentīnd naţionalităţile cu un procentaj de cel puţin 30 la sută din totalul populaţiei comunei sau judeţului respectiv, vor putea lua cuvīntul īn limba lor maternă.
Articolul XXII (Art. 11 din Statut)
Ministerul Afacerilor Interne va stabili, pīnă la publicarea unui nou recensămīnt oficial, īn baza recensămīntului din anul 1930 sau a datelor demografice oficiale ulterioare, comunele şi judeţele cu procentajul prevăzut de articolul precedent.
Articolul XXIII (Art. 12 din Statut)
Magistraţii şi funcţionarii instanţelor şi autorităţilor administrative prevăzute de art. 9 şi 11 din Statutul Naţionalităţilor, vor trebui să cunoască şi limba naţionalităţilor respective şi vor fi recrutaţi de preferinţă din sīnul acestor naţionalităţi.
Articolul XXIV (Art. 13 din Statut)
Numele localităţilor din ţară, īnserate īn ziare sau publicaţii de orice fel, vor fi indicate īn limba oficială a Statului.
Īn ziarele sau publicaţiile periodice ce apar īn altă limbă decīt cea romānă, numele localităţilor din ţară vor fi indicate şi īn limba romānă.
Articolul XXV (Art. 14 din Statut)
Numele de familie al fiecărui cetăţean va trebui să fie scris īn registrele şi actele de stare civilă, cu respectarea īntocmai a formei şi ortografiei originale, dovedite cu actele oficiale personale ale celui interesat. Numele de botez, care nu are echivalent recunoscut īn limba romānă trebuie scris cu ortografia neschimbată a limbii naţionale respective.
Articolul XXVI (Art. 14 din Statut)
Numele patronimice schimbate, traduse sau denaturate īn orice mod īn baza legiuirilor, ordinelor administrative sau oricăror alte dispoziţiuni, fie chiar şi din eroare sau necunoaşterea limbii naţionalităţii respective, vor putea fi rectificate īn forma lor originală, la cererea celor interesaţi, potrivit dispoziţiunilor legale īn vigoare.
Articolul XXVII (Art. 15 din Statut)
Numele străzilor īn comunele cu cel puţin 30 la sută populaţie de altă limbă maternă decīt cea romānă, se vor indica şi īn această limbă, prin traducerea exactă din limba romānă.
Prin stradă se īnţelege orice cale de comunicaţie sau de acces public (şosea, bulevard, cale, stradelă, intrare, fundătură, etc.).
Articolul XXVIII (Art. 16 din Statut)
Orice funcţionar public este obligat să cunoască limba oficială a Statului. Prin cunoaşterea limbei oficiale se īnţelege posedarea ei īn mod corect şi curent, atīt verbal, cīt şi īn scris.
Funcţionarii publici, de orice categorie, numiţi īn baza diplomelor sau certificatelor eliberate de instituţii de īnvăţămīnt recunoscute de Statul Romān, nu vor putea fi supuşi sub nici un motiv vreunui examen de limba romānă.
Articolul XXIX (Art. 17 din Statut)
Legile intervenite de la 23 August 1944, precum şi regulamentele lor de aplicare, vor fi traduse īn colecţie oficială īn limbile acelor naţionalităţi conlocuitoare, care reprezintă cel puţin 5 la sută din populaţia totală a ţării, conform ultimului recensămīnt.
Regulamentele, ordonanţele şi comunicatele autorităţilor locale se vor publica şi īn limba naţionalităţilor conlocuitoare care constituiesc cel puţin 30 la sută din populaţia judeţului sau localităţii respective.
Secţia II-a. Dispoziţiuni privitoare la īnvăţămīnt
Articolul XXX (Art. 18 din Statut)
Statul Romān asigură īnvăţămīntul īn limba maternă prin şcolile de Stat primare, secundare şi superioare pentru naţionalităţile conlocuitoare care posedă un număr suficient de şcolari solicitanţi şi cu excepţia localităţilor unde şcolile particulare confesionale corespund acestei necesităţi. Corpul didactic īn şcolile de Stat sau secţiile lor, de altă limbă decīt cea romānă, va fi recrutat de preferinţă din naţionalitatea respectivă.
Articolul XXXI (Art. 19 din Statut)
Dispoziţiunile ce se aplică şcolilor particulare confesionale romāneşti din Ardeal, se aplică şi şcolilor particulare confesionale ale naţionalităţilor.
Articolul XXXII (Art. 20 din Statut)
La examene, inclusiv bacalaureatul, atīt īn şcolile de Stat sau secţiile lor de altă limbă decīt cea romānă, cīt şi īn şcolile particulare confesionale ale naţionalităţilor respective, elevii vor fi examinaţi īn limba īn care li s-au predat materiile, īn afară de cazul că īnsuşi elevul doreşte să fie examinat īn limba romānă.
Articolul XXXIV (Art. 18–22 incl. Statut)
Aplicarea dispoziţiunilor din prezenta secţiune se va face de către Ministerul Educaţiei Naţionale, īn conformitate cu legile, regulamentele şi deciziunile respective.
Codul de procedură penală (īn continuare CPP) conţine referiri asupra drepturilor lingvistice:
Articolul 7 — Limba īn care se desfăşoară procesul penal
Īn desfăşurarea procesului penal se foloseşte limba romānă.
Īn faţa organelor judiciare din unităţile administrativ-teritoriale locuite şi de populaţie de altă naţionalitate decīt cea romānă, se asigură folosirea limbii materne a acelei populaţii.
Articolul 8 — Folosirea limbii oficiale prin traducător
Părţilor care nu vorbesc limba īn care se desfăşoară procesul penal li se asigură posibilitatea de a lua cunoştinţă de piesele dosarului şi dreptul de a vorbi īn instanţă şi a pune concluzii prin traducător.
Articolul 128 — Cazurile şi procedura de folosire a experţilor
Cīnd una din părţi sau o altă persoană care urmează să fie ascultată nu cunoaşte limba romānă, ori nu se poate exprima, iar organul de urmărire penală sau instanţa de judecată nu are posibilitatea de a se īnţelege cu aceasta, īi asigură folosirea unui interpret. Īn cursul judecăţii părţile pot fi asistate şi de un interpret ales de ele.
Dispoziţiile alineatului precedent se aplică īn mod corespunzător şi īn cazul cīnd unele dintre īnscrisurile aflate īn dosarul cauzei sau prezentate īn instanţă sīnt redactate īntr-o altă limbă decīt cea romānă.
Constituţia Romāniei (īn continuare CR) din 21 noiembrie 1991 acordă următoarele drepturi lingvistice:
Articolul 6 — Dreptul la identitate
(1) Statul recunoaşte şi garantează persoanelor aparţinīnd minorităţilor naţionale dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase.
Articolul 23 — Libertatea individuală
(5) Celui reţinut sau arestat i se aduc de īndată la cunoştinţă, īn limba pe care o īnţelege, motivele reţinerii sau ale arestării, iar īnvinuirea, īn cel mai scurt termen; īnvinuirea se aduce la cunoştinţă numai īn prezenţa unui avocat, ales sau numit din oficiu.
Articolul 32 — Dreptul la īnvăţătură
(3) Dreptul persoanelor aparţinīnd minorităţilor naţionale de a īnvăţa limba lor maternă şi dreptul de a putea fi instruite īn această limbă sīnt garantate; modalităţile de exercitare a acestor drepturi se stabilesc prin lege.
Articolul 127 — Dreptul la interpret
(1) Procedura judiciară se desfăşoară īn limba romānă.
(2) Cetăţenii aparţinīnd minorităţilor naţionale, precum şi persoanele care nu īnţeleg sau nu vorbesc limba romānă au dreptul de a lua la cunoştinţă de toate actele şi lucrările dosarului, de a vorbi īn instanţă şi de a pune concluzii, prin interpret; īn procesele penale acest drept este asigurat īn mod gratuit.
Legea administraţiei publice locale (nr. 69, īn continuare LAPL) din 28 noiembrie 1991 este restrictivă:
Articolul 26
(2) Lucrările şedinţelor se desfăşoară īn limba oficială a statului.
Articolul 30
Īn unităţile administrativ-teritoriale īn care minorităţile naţionale au o pondere īnsemnată, hotărīrile se aduc la cunoştinţa cetăţenilor şi īn limba acestora.
Articolul 54
Īn raporturile dintre cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice locale se foloseşte limba romānă.
Cetăţenii aparţinīnd minorităţilor naţionale, īn raporturile lor cu autorităţile administraţiei publice locale şi serviciile acestora, se pot adresa oral sau īn scris şi īn limba lor maternă. Cererile şi actele prezentate īn scris vor fi īnsoţite de traducerea lor autentificată īn limba romānă.
Īn cazul īn care reprezentantul autorităţii publice sau funcţionarul acesteia nu cunoaşte limba minorităţii respective, se va folosi un interpret.
Legea īnvăţămīntului (nr. 84, īn continuare LĪ) din 1995 are următoarele prevederi:
Articolul 8
(1) Īnvăţămīntul de toate gradele se desfăşoară īn limba romānă. Īn fiecare localitate se organizează şi funcţionează clase cu limba de predare romānă.
(2) Dreptul persoanelor aparţinīnd minorităţilor naţionale de a īnvăţa limba lor maternă şi de a putea fi instruite īn această limbă sīnt garantate, īn condiţiile prezentei legi.
(3) Studiul şi īnsuşirea īn şcoală a limbii romāne, ca limbă oficială de stat, sīnt obligatorii pentru toţi cetăţenii romāni, indiferent de naţionalitate.
(4) Atīt īn īnvăţămīntul de stat, cīt şi īn cel particular, documentele şcolare oficiale se īntocmesc īn limba romānă.
Articolul 12
(2) Organizarea şi conţinutul īnvăţămīntului nu pot fi structurate după criterii exclusiviste şi discriminatorii de ordin ideologic, politic, religios sau etnic. Nu sīnt considerate a fi structurate după criterii exclusiviste şi discriminatorii unităţile şi instituţiile de īnvăţămīnt create din nevoi de ordin religios sau lingvistic, īn care predarea corespunde alegerii părinţilor sau tutorilor legali instituiţi ai elevilor.
Articolul 22
(1) Studiile gimnaziale se īncheie cu susţinerea unui examen de capacitate, structurat pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul Īnvăţămīntului la următoarele discipline: Limba şi literatura romānă, Matematică, Istoria romānilor şi Geografia Romāniei. Elevii aparţinīnd minorităţilor naţionale care frecventează cursurile gimnaziale īn limba maternă susţin şi o probă la Limba şi literatura maternă.[...]
Articolul 25
(4) Concursul de admitere īn liceu constă din următoarele probe:
b) Limba şi literatura maternă — scris, probă susţinută de candidaţii care se īnscriu la concursul de admitere pentru clase cu limbi de predare ale minorităţilor naţionale.
Articolul 26
(1) Studiile liceale se īncheie cu un examen de bacalaureat, diversificat īn funcţie de profilul liceului, de profilul clasei şi de opţiunea elevului. Examenul de bacalaureat constă din susţinerea următoarelor probe:
[...]b) Limba şi literatura maternă — scris şi oral, pentru elevii care au urmat studiile liceale īntr-o limbă a minorităţilor naţionale.[...]
d) Istoria romānilor — oral.[...]
Articolul 41
(2) Integrarea şcolară a copiilor cu cerinţe educative speciale se realizează prin unităţi de īnvăţămīnt special, īn grupe şi clase speciale din unităţi preşcolare şi şcolare obişnuite, sau īn unităţi de īnvăţămīnt obişnuite, inclusiv īn unităţi cu predare īn limbile minorităţilor naţionale.[...]
Capitolul XII. Īnvăţămīntul pentru persoanele aparţinīnd minorităţilor naţionale
Articolul 118
Persoanele aparţinīnd minorităţilor naţionale au dreptul să studieze şi să se instruiască īn limba maternă la toate nivelurile şi formele de īnvăţămīnt, īn condiţiile prezentei legi.
Articolul 119
(1) Īn funcţie de necesităţile locale, se pot organiza la cerere, īn condiţiile legii, grupe, clase, secţii sau şcoli cu predarea īn limbile minorităţilor naţionale.
(2) Alineatul (1) al acestui articol se va aplica fără a se aduce atingere īnvăţării limbii oficiale şi predării īn această limbă.
Articolul 120
(1) Limba şi literatura romānă se predau īn īnvăţămīntul primar după programe de īnvăţămīnt şi manuale şcolare elaborate īn mod special pentru minoritatea respectivă. Īn īnvăţămīntul gimnazial şi liceal, Limba şi literatura romānă se predau după programe de īnvăţămīnt şi manuale şcolare identice cu cele pentru clasele cu predare īn limba romānă.
(2) Īn īnvăţămīntul gimnazial şi liceal, Istoria romānilor şi Geografia Romāniei se predau īn limba romānă, după programe şi manuale identice cu cele pentru clasele cu predare īn limba romānă. Examinarea la aceste discipline se face īn limba romānă. Īn īnvăţămīntul primar, aceste discipline se predau īn limba maternă.
Articolul 121
Elevilor aparţinīnd minorităţilor naţionale care frecventează unităţi de īnvăţămīnt cu predarea īn limba romānă li se asigură, la cerere şi īn condiţiile legii, ca disciplină de studiu, limba şi literatura maternă, precum şi istoria şi tradiţiile minorităţii respective.
Articolul 122
(1) Īn īnvăţămīntul de stat profesional, liceal — tehnic, economic, administrativ, agricol, silvic, agronom — cīt, şi īn īnvăţămīntul postliceal, pregătirea de specialitate se face īn limba romānă, asigurīndu-se, īn funcţie de posibilităţi, īnsuşirea terminologiei de specialitate şi īn limba maternă.
(2) Īn īnvăţămīntul medical universitar de stat, īn cadrul secţiilor existente, pregătirea de specialitate se poate face īn continuare īn limba maternă, cu obligaţia īnsuşirii terminologiei de specialitate īn limba romānă.
Articolul 123
Īn īnvăţămīntul universitar de stat se pot organiza, la cerere şi īn condiţiile prezentei legi, grupe şi secţii cu predarea īn limba maternă pentru pregătirea personalului necesar īn activitatea didactică şi cultural-artistică.
Articolul 124
Īn īnvăţămīntul de toate gradele, concursurile de admitere şi examenele de absolvire se susţin īn limba romānă. Concursurile de admitere şi examenele de absolvire pot fi susţinute īn limba maternă la şcolile, clasele şi specializările la care predarea se face īn limba maternă respectivă, īn condiţiile prezentei legi.
Articolul 125
Ministerul Īnvăţămīntului asigură, īn limba de predare, pregătirea şi perfecţionarea personalului didactic, precum şi manuale şcolare şi alte materiale didactice.
Articolul 143
2. Īn structura inspectoratelor şcolare judeţene cu īnvăţămīnt şi īn limbile minorităţilor naţionale sīnt cuprinşi şi inspectori şcolari pentru acest īnvăţămīnt.
Articolul 154
(5) Candidatul la concursul pentru ocuparea unui post didactic cu predare īn altă limbă decīt aceea īn care şi-a făcut studiile superioare, susţine, īn faţa unei comisii de specialitate, un test de cunoaştere a limbii īn care urmează să facă predarea.[...]

Practica locală


Oraşul Tīrgu-Mureş a apărut ca un tīrg al secuilor (cu denumirea latină de Novum Forum Siculorum) īn jurul anului 1300. Īn decursul secolelor, a fost un centru cultural maghiar īn zona central-estică a Transilvaniei. Conform ultimului recensămīnt (1992), populaţia oraşului este alcătuită din 84.493 (51,4%) maghiari, 75.851 (46,1%) romāni, 3.259 (2,0%) romi, 558 (0,3%) germani, 156 evrei, 128 alte naţionalităţi.
Īn jurul oraşului au existat atīt comunităţi romāneşti, maghiare, săseşti, rome, cīt şi zone mixte din punct de vedere lingvistic. Componenţa etnică a judeţului īn 1992 a fost următoarea: 317.541 (52,1%) romāni, 252.651 (41,4%) maghiari, 34.798 (5,7%) romi, 4.588 (0,7%) germani, 199 evrei, 276 alte naţionalităţi.
Astfel maghiarii trăiesc īn mod tradiţional şi īn număr semnificativ atīt īn oraş, cīt şi īn judeţ, satisfăcīnd cele două condiţii prevăzute de documentele internaţionale referitoare la drepturile minorităţilor. Procentul celorlaltor minorităţi este scăzut. Dintre ele, romii (datele statistice referitoare la această minoritate nu sīnt concludente), germanii (7,8% din populaţia judeţului īn 1930) şi evreii (2,7% din populaţia judeţului īn 1930) pot fi considerate ca grupuri etnice tradiţionale īn zonă.
Īn aceste condiţii, respectarea drepturilor lingvisitice ale maghiarilor din Tīrgu-Mureş, atīt īn cadrul instituţiilor locale, cīt şi īn cadrul celor regionale (judeţene) este obligorie, conform tratatelor internaţionale semnate de Romānia şi a legislaţiei interne. Deşi procentul populaţiei de romi nu atinge un nivel ridicat, judeţul Mureş se află pe primul loc īn ţară privind numărul celor care s-au declarat ca aparţinīnd acestui grup etnic. Astfel, īn cazul īn care Guvernul Romāniei acceptă ideea de a acorda drepturi lingvistice romilor (ca fiind — după estimări — cea mai numeroasă minoritate din Romānia, dar care nu locuieşte compact īn nici-o regiune), īn judeţul Mureş se vor face primii paşi.
Folosirea liberă a limbii minoritare īn privat şi īn public, īn scris şi oral a fost o problemă mult disputată īn presă. Prefecţii Ioan Racolţa (PDSR) şi Gavrilă Ţīru (PUNR) au atacat vehement primarii municipiului Tīrgu-Mureş — pe Victor Nagy respectiv Imre Fodor — pentru discursurile lor publice īn care au inclus şi expuneri īn limba maghiară. Ei au argumentat cu art. 13 din CR, care prevede că īn Romānia, limba oficială este limba romānă. Sub acelaşi pretext, unele firme nu au primit avizul Serviciului automatizări şi disciplina īn construcţii din cadrul Consiliului local Tīrgu-Mureş  pentru a putea fi expuse. Refuzurile menţionau: „textul [firmei] trebuie să [...] respecte prevederile Constituţiei”.
Necesitatea de a reintroduce bilingvismul īn Tīrgu-Mureş are şi rădăcini īn trecutul acestui oraş. După Adunarea Naţională de la Alba Iulia, cetăţenii oraşului au sperat īn respectarea Rezoluţiunii proclamate īn 1 decembrie 1918, care la punctul III.1 garanta:
Deplină libertate naţională pentru toate popoarele conlocuitoare. Fiecare popor se va instrui, administra şi judeca īn limba sa proprie prin indivizi din sīnul său [...].
Tratatul īntre Principalele Puteri Aliate şi Asociate şi Romānia, semnat după terminarea primului război mondial, garanta drepturi lingvistice:
Articolul 8
[...]
Nu se va legifera nici o restricţie īmpotriva folosirii libere de către orice cetăţean romān a oricărei limbi, fie īn relaţiile private sau comerciale, fie īn probleme de religie, de presă sau publicaţii de orice natură, fie īn reuniunile publice.
Īn pofida stabilirii de către Guvernul romān a unei limbi oficiale, se vor da īnlesniri rezonabile cetăţenilor romāni de altă limbă decīt romāna, pentru utilizarea limbii lor fie oral, fie īn scris, īn faţa tribunalelor.
Articolul 9
Cetăţenii romāni aparţinīnd minorităţilor etnice, religioase sau de limbă se vor bucura de acelaşi tratament şi de acelaşi garanţii de drept şi de fapt ca şi ceilalţi cetăţeni romāni. Ei vor avea special dreptul de a-şi crea, conduce şi controla propriile cheltuieli ale instituţiilor de binefacere, religioase sau sociale, ale şcolilor şi altor aşezăminte de educaţie, cu dreptul de a folosi īn cadrul lor, īn mod liber, propria lor limbă şi de a-şi exercita liber religia.
Articolul 10
Īn materie de īnvăţămīnt public, Guvernul romān va acorda īn oraşele ăi districtele īn care locuieşte o proporţie considerabilă de cetăţeni romāni de altă limbă decīt cea romānă, īnlesniri adecvate pentru a asigura ca īn şcolile primare instrucţia să fie oferită īn propria lor limbă copiilor acestor cetăţeni romāni. [...]
Articolul 11
Romānia consimte să acorde sub controlul Statului romān, counităţilor de secui şi saşi, īn Transilvania, autonomie locală īn ceea ce priveşte chestiunile religioase şi şcolare.
Nerespectarea acestor obligaţii a frustrat populaţia maghiară, pentru care singura soluţie īn a-şi obţine drepturile părea a fi modificarea graniţelor Romāniei īn favoarea Ungariei — ceea ce a şi avut loc la septembrie 1940.
După cel de-al doilea război mondial, L. 86 şi R. 12 ofereau garanţia respectării drepturilor lingvistice, iar Constituţia din 1948, prin art. 24, a īntărit aceste garanţii:
Īn Republica Populară Romānă se asigură naţionalităţilor conlocuitoare dreptul de folosire a limbei materne şi organizarea īnvăţămīntului de toate gradele īn limba maternă. Administraţia şi justiţia, īn circumscripţiile locuite şi de populaţii de altă naţionalitate decīt cea romānă, vor folosi oral şi scris  şi limba naţionalităţii respective sau din altă naţionalitate, care cunosc limba populaţiei locale.
Oraşul Tīrgu-Mureş a devenit reşedinţa Regiunii Autonome Maghiare Mureş (īntre 1953-68), unde, chiar dacă nu a existat o reală autonomie, principiul bilingvismului s-a respectat. După desfiinţarea Regiunii Autonome, situaţia s-a degradat lent, treptat, īn mod programat. Datorită modificării structurii populaţiei, prin aducerea unor mase semnificative de oameni din afara Transilvaniei, au apărut conflicte lingvistice (anterior, romānii din Tīrgu-Mureş īnţelegeau limba maghiară, astfel folosirea acestei limbi nu a provocat frustrări).
Modul īn care s-a redus bilingvismul local a fost reflectat prin modificarea inscripţiilor bilingve. Autorităţile nu au avut curajul de a schimba plăcuţele bilingve, dar, īn urma modificării denumirii străzilor sau īn zonele unde au apărut cartiere noi, plăcuţele afişate erau scrise numai īn limba romānă. La fel, treptat, s-au schimbat şi persoanele vorbitoare de limbă maghiară din instituţiile publice, iar īn şcoli a crescut numărul claselor de limbă romānă, disproporţional cu creşterea acestei populaţii.
Revoluţia din decembrie 1989, pentru populaţia maghiară a oraşului, a īnsemnat şi renaşterea speranţelor de a remedia ceea ce s-a distrus īn timpul dictaturii comuniste: restabilirea īnvăţămīntului de limbă maternă inclusiv prin instituţii sine-stătătoare, reintroducera bilingvismului īn administraţie ş.a. Evenimentele din 19-20 martie au dovedit īnsă existenţa unei frustrări — datorate īn primul rīnd ignoranţei — a unei īnsemnate părţi din populaţia romānească a oraşului Tīrgu-Mureş. Discursul naţionalist a devenit o armă politică īn mīna partidelor politice, folosită din plin de partidele aflate la guvernare pīnă la alegerile din noiembrie 1996. Īn urma schimbărilor politice, prin care Uniunea Democrată a Maghiarilor din Romānia a devenit partid de guvernămīnt, legislaţia privind drepturile lingvistice s-a schimbat īn mod semnificativ, dar numai prin ordonanţe de urgenţă. Modul īn care unii politicieni, aparţinīnd chiar partidelor din arcul guvernamental, s-au manifestat faţă de aceste ordonanţe, dovedeşte că problemele legate de multilingvism vor fi īncă multă vreme īn centrul disputelor.

Īnvăţămīntul īn limba minorităţilor naţionale
Īn domeniul īnvăţămīntului, probleme apar la īnvăţămīntul secundar (predarea unor materii — Geografia Romāniei şi Istoria romānilor īn limba romānă — astfel la examenul de capacitate după terminarea celor opt clase, din totalul de cinci materii trei sīnt verificate īn limba romānă), la īnvăţămīntul tehnic (conform LĪ, īnvăţămīntul tehnic se desfăşoară īn exclusivitate īn limba romānă), la īnvăţămīntul universitar (unde doar la unele secţii se desfăşoară īnvăţămīntul īn limba maghiară, īn cazul predării īn limba romānă nu se garantează īnsuşirea termenilor īn limba maghiară).
Istoria şi cultura maghiară nu este obiect de studiu, nu au fost elaborate manuale, programe analitice, deşi LĪ se referă īn mod expres la această disciplină. Istoria romānilor (şi nu a Romāniei) nu reflectă şi istoria altor grupuri etnice.
Proiectul planului de şcolarizare la clasa a IX-a de liceu şi anul I şcoli profesionale, pentru anul şcolar 1997–1998, oferă un număr de 106 de clase (cu 2210 de elevi) cu predare īn limba romānă şi 29 de clase cu predare īn limba maghiară (cu 680 de elevi). Astfel se poate estima că mai mult de jumătate din tinerii cu limbă maternă maghiară din Tīrgu-Mureş īnvaţă din clasa a IX-a īn limba romānă. Patru şcoli sīnt exclusiv cu predare īn limba romānă (Grupul Şcolar Sanitar, Grupul Şcolar Economic-Administrativ, Grupul Şcolar Agricol şi Şcoala Profesională de Transport Auto), şi nu există īnvăţămīnt fără frecvenţă īn limba maghiară.
Īnvăţămīntul particular īn limba maghiară este subordonat unor instituţii de īnvăţămīnt din Ungaria, care nu au primit avizul Ministerului de Īnvăţămīnt, astfel diplomele obţinute la aceste forme de īnvăţămīnt se recunosc doar īn urma unui examen de stat (din moment ce programa de pregătire a viitorilor īnvăţători — la şcoala particulară — nu include şi limba şi literatura romānă, deşi ele sīnt discipline īn clasele I–IV —, măsura de a-i examina din aceste materii este normală).
Principiul examinării īn limba de predare se respectă la toate nivelele de īnvăţămīnt. Deşi LĪ nu prevede admiterea īn limba maghiară pentru īnvăţămīntul superior de limbă romānă, anual, hotărīrile Ministerului Īnvăţămīntului au corectat această lipsă a legii.
Īn cadrul Inspectoratului şcolar judeţean nu există un organ de control al măsurilor adoptate pentru dezvoltarea predării limbilor minoritare. Conform LĪ, există īnsă inspectori şcolari pentru acest īnvăţămīnt.

Limba maternă īn justiţie
Conform CP, īn cadrul cazurilor penale, acuzatul, dacă nu īnţelege limba romānă, este informat şi īn limba maternă asupra acuzaţiilor, iar, prin translator, se poate apăra īn limba maghiară. Se acceptă probe īn limba maghiară, care sīnt traduse īn limba romānă. Administrarea actelor nu poate fi făcută decīt īn limba romānă. La fel, şi sentinţa se comunică numai īn limba romānă, nu se acordă traducere oficială gratuită īn limba maghiară. Īn afara cazurilor penale, orice document, exprimare īn limba maternă se traduce doar contra cost.
Cum nu există la procese translatori angajaţi, īn cazurile penale traducerea pentru inculpat se soluţionează pe moment, īn măsura posibilităţilor. Ori judecătorul vorbeşte īn maghiară şi traduce, ori unul dintre avocaţi este rugat să facă acest lucru, eventual cineva din sală.
Monitorul oficial al Romāniei, prin care sīnt publicate legile şi decretele, apare şi īn limba maghiară — dar abonamentul anual pentru versiunea romānă (cu 380 de apariţii pe an) este cu 46% mai ieftină, decīt cea maghiară (cu doar 190 de apariţii pe an).

Limba maternă īn administraţie şi servicii publice
Folosirea limbii maghiare īn administraţie şi servicii publice este latura cea mai deficitară a respectării drepturilor lingvistice īn Tīrgu-Mureş. Chiar şi ideea de a angaja un personal vorbitor de limbă maghiară duce la dispute şi conflicte dintre reprezentanţii locali ai partidelor din guvernămīnt. Astfel, prefectul Dorin Florea (PNŢCD) a contestat la īnceputul lunii aprilie dreptul primarului Imre Fodor (UDMR) de a supune examenului cunoştinţele de limbă maghiară ale persoanelor care s-au prezentat pentru ocuparea unor posturi de relaţii cu publicul, considerīnd că această măsură este o discriminare negativă a candidaţilor romāni. Ulterior, reprezentanţii prefecturii au afirmat că prin măsurile luate de Primărie, această instituţie ar fi „cu un pas īn faţa legilor Romāniei”. Prefectul, deşi iniţial afirmase acest lucru, nu a īnaintat contestaţie īmpotriva concursului. Limba maghiară se foloseşte īn relaţiile cu publicul de către administraţii şi diferite servicii doar īn cazul īn care funcţionarul, din īntīmplare, cunoaşte limba maghiară. Īn mod oficial, toate petiţiile trebuie adresate īn limba romānă, ca şi documentele anexate, sau cu traducere al cărei cost este suportat de petiţionar. Chiar şi la petiţiile adresate īn limba maghiară se răspunde īn limba romānă.
Angajaţii Primăriei care vorbesc, pe līngă limba romānă, şi cea maghiară, folosind ambele limbi īn raporturile lor cu populaţia, nu primesc spor la salarii.
Comunicările oficiale, hotărīrile primăriei sau prefecturii uneori sīnt comunicate bilingv, alteori numai īn limba romānă. Īn dezbaterile comisiilor nu poate fi folosită limba maghiară.
Inscripţionarea bilingvă, generală pīnă īn anii ’70, s-a schimbat treptat, cu construirea noilor cartiere şi cu modificarea vechilor denumiri de străzi — noile inscripţii conţineau doar texte īn limba romānă. Īn cursul evenimentelor din 19–20 martie 1990, o bună parte a inscripţiilor bilingve au fost distruse (cea maghiară a fost vopsită), ele fiind īnlocuite cu alte inscripţii, doar īn limba romānă. Actualmente doar cīteva străzi mai poartă inscripţi bilingve. Inscripţionarea bilingvă a localităţii Tīrgu-Mureş, ca urmare a modificării LAPL, a creat tensiuni īn municipiu. Partea inferioară a tăbliţelor, unde apărea „Marosvįsįrhely” a fost mīzgălită de repetate ori. La īnceput poliţia a refuzat orice intervenţie de a opri aceste acte de distrugere a bunului public, după care līngă fiecare tăbliţă au fost puse santinele, cu poliţişit īnarmaţi. Amenzile aplicate persoanelor care au vopsit inscripţiile bilingve au fost doar simbolice (100-200 mii lei).

Mass-media īn limba minorităţilor naţionale
Īn mass-media locală există atīt posturi de televiziune (Antena 1 local, Mureş–Maros TV), cīt şi de radio (Radio Tīrgu-Mureş, Contact) care au īn mod regulat emisiuni īn limba maghiară (Radio Tīrgu-Mureş emite şi īn limba germană). Prin cablu se poate recepţiona Duna TV şi MTV2, posturi de televiziune din Ungaria. Există cotidiene, săptămīnale, reviste lunare, trimestriale īn limba maghiară. Unele dintre ele sīnt parţial finanţate din buget.

Drepturile lingvistice īn instituţii de cultură
Instituţiile culturale din Tīrgu-Mureş reflectă pluralismul lingvistic al oraşului. Astfel teatrul şi teatrul de păpuşi au secţii maghiare, bibliotecile sīnt dotate şi cu cărţi īn limba maghiară, editurile scot cărţi īn limba maghiară, cīt şi traduceri ale scriitorilor maghiari īn limba romānă.

Drepturile lingvistice īn domeniul economic
Īn acest domeniu, limba maghiară este practic absentă, reducīndu-se la contactele vīnzător–cumpărător. Produsele nu sīnt inscripţionate bilingv (īn afara celor care provin din import), instrucţiunile de siguranţă sīnt utilizate īn exclusivitate īn limba romānă.

Dreptul la nume
Dreptul de a folosi īn acte oficiale numele şi prenumele īn ortografia originală se loveşte de incapacitatea autorităţilor de a utiliza o aparatură care poate pune semnele de punctuaţie conform ortografiei maghiare (īn buletinul de identitate, spre exemplu, nici ortografia romānă nu se respectă, din motive similare).

Concluzii  şi  propuneri


Comparīnd drepturile acordate prin tratate internaţionale, legislaţia internă şi practica din Tīrgu-Mureş, se observă diferenţe majore dintre ele:
 
Drepturi     Prevederi internaţionale      Prevederi interne      Practica
Folosirea liberă a limbii minoritare īn privat şi īn public, oral şi scris     R. 1201, art. 7, al. 1; CC, art. 10, al. 1; art. 11, al. 2      L. 86, art. 7; R. 12, art. IX–XII     Parţial
Īnvăţămīntul      R. 1201, art. 8, al. 1–2; CC, art. 14      CR, art. 32, al. 3; LĪ, art. 8, al. 2; art. 12; art. 118–119, art. 121    
      preşcolar     CEL, art. 8, par. 1, pct. a, al. i          Da
              īn limba minorităţii            
              īn parte īn limba   
              minorităţii      CEL, art. 8, par. 1, pct. a, al. ii        
       primar            
              īn limba minorităţii      CEL, art. 8, par. 1, pct. b, al. i      L. 86, art. 18; R. 12, art. XXX      Da
              īn parte īn limba   
              minorităţii      CEL, art. 8, par. 1, pct. b, al. ii         
              predarea limbii minoritare     CEL, art. 8, par. 1, pct. b, al. iii         Da
       secundar            
              īn limba minorităţii      CEL, art. 8, par. 1, pct. c, al. i      L. 86, art. 18; R. 12, art. XXX    
              īn parte īn limba 
              minorităţii      CEL, art. 8, par. 1, pct. c, al. ii         Da
              predarea limbii minoritare     CEL, art. 8, par. 1, pct. c, al. iii          Da
       tehnic         LĪ, art. 122     Interdicţie legală
              īn limba minorităţii     CEL, art. 8, par. 1, pct. d, al. i        
              īn parte īn limba  
              minorităţii     CEL, art. 8, par. 1, pct. d, al. ii        
              predarea limbii minoritare     CEL, art. 8, par. 1, pct. d, al. iii        
       universitar            
              īn limba minorităţii      CEL, art. 8, par. 1, pct. e, al. i      L. 86, art. 18; art. 22; R. 12, art. XXX; XXXIV; LĪ, art. 123      Parţial
              predarea limbii minoritare      CEL, art. 8, par. 1, pct. e, al. ii          Nu
       pentru adulţi              Nu
              īn limba minorităţii      CEL, art. 8, par. 1, pct. f, al. i          Nu
              īn parte īn limba
              minorităţii       CEL, art. 8, par. 1, pct. f, al. i          Nu
              predarea limbii minoritare      CEL, art. 8, par. 1, pct. f, al. ii         Nu
       predarea istoriei şi culturii 
       minoritare     CEL, art. 8, par. 1, pct. g; CC, art. 12, al. 1      LĪ, art. 120, al. 3–4; art. 121      Nu, deşi legea prevede
       particular      CC, art. 13          Da
Examinare īn limba de predare         L. 86, art. 20; R. 12, art. XXXII; LĪ, art. 124      Da
Pregătirea cadrelor didactice      CEL, art. 8, par. 1, pct. h; R. 1203, al. vi; CC, art. 12, al. 2      LĪ, art. 125      Da
Asigurarea manualelor īn limba minoritară      CC, art. 12, al. 2      LĪ, art. 125      Da
Crearea unui organ de control al măsurilor adoptate īn īnvăţămīnt      CEL, art. 8, par. 1, pct. i          Nu prevede legea
Procedura penală īn limba minoritară      R. 1201, art. 7, al. 3; CC, art. 10, al. 3      CR, art. 127    
       informare asupra acuzaţiei         CR, art. 23, al. 5      Da
       tot procesul      CEL, art. 9, par. 1, pct. a, al. i      CPP, art. 7      Nu, deşi legea prevede
       exprimarea acuzatului      CEL, art. 9, par. 1, pct. a, al. ii      L. 86, art. 8, al. c; R. 12, art. XVI; CPP, art. 8; art. 128      Da
       cererile şi probele      CEL, art. 9, par. 1, pct. a, al. iii      L. 86, art. 8, al. a; R. 12, art. XIV; CPP, art. 128      Da
       administrarea actelor      CEL, art. 9, par. 1, pct. a, al. iv      R. 12, art. XV      Interdicţie legală
       pronunţare asupra actelor          L. 86, art. 8, al. b      Nu, deşi legea prevede
Procedura civilă īn limba minoritară      R. 1201, art. 7, al. 3      CR, art. 127     
       tot procesul      CEL, art. 9, par. 1, pct. b, al. i         Nu
       exprimarea unei părţi      CEL, art. 9, par. 1, pct. b, al. ii      L. 86, art. 8, al. c; R. 12, art. XVI      Translator plătit
       cererile şi probele      CEL, art. 9, par. 1, pct. b, al. iii      L. 86, art. 8, al. a      Translator plătit
       administrarea actelor          R. 12, art. XV      Interdicţie legală
       pronunţare asupra actelor          L. 86, art. 8, al. b      Nu, deşi legea prevede
Contencios administrativ īn limba minoritară      R. 1201, art. 7, al. 3        
       toată procedura      CEL, art. 9, par. 1, pct. c, al. i        
       exprimarea unei părţi      CEL, art. 9, par. 1, pct. c, al. ii        
       cererile şi probele      CEL, art. 9, par. 1, pct. c, al. iii        
Traducerile īn justiţie fără a plăti translaţia     CEL, art. 9, par. 1, pct. d          Parţial
Actele juridice valide şi dacă sīnt īntocmite īntr-o limbă minoritară      CEL, art. 9, par. 2          Nu
Textele legislative naţionale şi īn limbile minoritare      CEL, art. 9, par. 3      L. 86, art. 17; R. 12, art. XXIX      Parţial
Īn adminsitraţie, servicii publice limba minoritară            
       să fie utilizată īn general      CEL, art. 10, par. 1, pct. a, al. i; par. 2, pct. a; par. 3, pct. a          Nu
       să fie utilizată īn relaţiile cu
       publicul     CEL, art. 10, par. 1, pct. a, al. ii; R. 1201, art. 7, al. 3; CC, art. 10, al. 2      L. 86, art. 10, al. c; R. 12, art. XX; LAPL, art. 54      Parţial
       să fie utilizată prin petiţii şi
       răspunsuri      CEL, art. 10, par. 1, pct. a, al. iii; par. 3, pct. b      L. 86, art. 10, al. a–b; R. 12, art. XIX; LAPL, art. 54      Cu traducere oficială plătită
       să fie utilizată prin petiţii      CEL, art. 10, par. 1, pct. a, al. iv; par. 2, pct. b; par. 3, pct. c      LAPL, art. 54      Cu traducere oficială plătită
       să fie acceptată īn documente
       prezentate      CEL, art. 10, par. 1, pct. a, al. v          Cu traducere oficială plătită
Texte admininstrative bilingve      CEL, art. 10, par. 1, pct. b; par. 2, pct. c      L. 86, art. 17; R. 12, art. XXIX; LAPL, art. 30      Parţial
Īntocmirea documentelor īn limbile minoritare      CEL, art. 10, par. 1, pct. c; par. 2, pct. d          Nu
Folosirea şi a limbii minoritare īn dezbaterile consiliilor      CEL, art. 10, par. 2, pct. e–f      L. 86, art. 10, al. d; R. 12, art. XXI; LAPL, art. 26, al. 2      Interdicţie legală
Folosirea toponimiei şi īn limbile minoritare, inscripţionarea lor      CEL, art. 10, par. 1, pct. g; par. 5; R. 1201, art. 7, al. 4; CC, art. 11, al. 3      L. 86, art. 13; art. 15; R. 12, art. XXIV; art. XXVII      Parţial
Traducere, interpretare la nevoie īn administraţie      CEL, art. 10, par. 4, pct. a          Nu
Alegerea sau formarea funcţionarilor publici multilingvi      CEL, art. 10, par. 4, pct. b      L. 86, art. 12; R. 12, art. XXIII      Nu
Repartizarea agenţilor publici īn zonele lor lingvistice      CEL, art. 10, par. 4, pct. c          Nu
Mijloace de comunicare      R. 1201, art. 7, al. 1; CC, art. 9, al. 1–4         
      o staţie de radiou      CEL, art. 11, par. 1, pct. a, al. i–ii          Nu, doar staţia bilingvă
       un canal TV      CEL, art. 11, par. 1, pct. a, al. i–ii; pct. c, al. i          Nu, doar canale bilingve
       emisiuni periodice īn limba
       minorităţii      CEL, art. 11, par. 1, pct. a, al. iii; pct. b, al. i; pct. c, al. ii          Da
       difuzarea producţiilor īn limbi
       minoritare      CEL, art. 11, par. 1, pct. d          Da
       un organ de presă      CEL, art. 11, par. 1, pct. e, al. i          Da
       articole īn limbi minoritare      CEL, art. 11, par. 1, pct. e, al. ii          Da
       finanţarea presei īn limbi
       minoritare      CEL, art. 11, par. 1, pct. f, al. i–ii          Da
       sprijinirea formării jurnaliştilor     CEL, art. 11, par. 1, pct. g          Nu
Recepţia liberă a programelor din alte ţări      CEL, art. 11, par. 2         Da
Garantarea libertăţii şi a pluralităţii mijloacelor de comunicare      CEL, art. 11, par. 3         Da
Īncurajarea exprimării īn limba minoritară      CEL, art. 12, par. 1, pct. a         Parţial
Traducerea operelor produse īn limba minoritară      CEL, art. 12, par. 1, pct. b         Da
Traducerea operelor īn limba minoritară      CEL, art. 12, par. 1, pct. c         Da
Instituţiile culturale să integreze cunoaşterea şi folosirea limbii minoritare      CEL, art. 12, par. 1, pct. d         Parţial
Personalul instituţiei culturale să cunoască limba minoritară      CEL, art. 12, par. 1, pct. e         Parţial
Planificarea activităţilor culturale cu participarea reprezentanţilor limbii minoritare      CEL, art. 12, par. 1, pct. f         Parţial
Instituţii de colectare, depozitare, prezentare şi publicare a operelor īn limbi minoritare      CEL, art. 12, par. 1, pct. g         Da
Servicii de traducere īn vederea menţinerii şi dezvoltării terminologiei specifice      CEL, art. 12, par. 1, pct. h; R. 1203, al. ii         Nu
Activităţi culturale īn limba minoritară      CEL, art. 12, par. 2         Da
Īnglobarea limbii minoritare īn politica culturală pe plan extern      CEL, art. 12, par. 3         Nu
Excluderea interdicţiei privind folosirea limbii minoritare īn documente referitoare la viaţa economică sau socială      CEL, art. 13, par. 1, pct. a–c         Da
Facilitarea folosirii limbilor minoritare īn documente referitoare la viaţa economică sau socială      CEL, art. 13, par. 1, pct. d; par. 2, pct a          Nu
Folosirea limbii minoritare īn instituţii economice şi sociale      CEL, art. 13, par. 2, pct. c          Nu
Instrucţiuni de siguranţă şi īn limba minortăţii      CEL, art. 13, par. 2, pct. d–e          Nu
Contacte multilaterale īntre vorbitorii de aceeaşi limbă prin cooperare transfrontalieră      CEL, art. 14, pct. a–b          Parţial
Folosirea numelui şi prenumelui īn ortografia originală      CEL, art. 10, par. 5; R. 1201, art. 7, al. 2; CC, art. 11, al. 1      L. 86, art. 14; R. 12, art. XXV–XXVI      Parţial

Cele mai mari neconcordanţe īntre legislaţia internă şi cea internaţională apar īn domeniul folosirii limbii minoritare īn raporturile cu autorităţile, cīt şi īn privinţa inscripţionării multilingve. Aceste deficienţe au fost eliminate — deocamdată — prin următoarele modificări ale LAPL, formulate īn Ordonanţa de urgenţă nr. 22/1997:
Art. 23. [...] Īn unităţile administrativ-teritoriale īn care o minoritate naţională are o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, ordinea de zi se aduce la cunoştinţa cetăţenilor şi īn limba acesteia, la cerere.
Art. 25. [...] Īn consiliile locale īn care consilierii unei minorităţi reprezintă cel puţin o treime din numărul consilierilor, la şedinţele de consiliu, la cerere, se poate folosi şi limba minorităţii respective. Īn aceste cazuri, primăria va asigura prezenţa unui traducător atestat.
Art. 29. [...] Īn condiţiile prevăzute la art. 23 al. 6, hotărīrile se aduc la cunoştinţă cetăţenilor şi īn limba acelor minorităţi.
Art. 55. [...] Īn condiţiile prevăzute la art. 23 al. 6, īn posturile care au, printre atribuţii, īntreţinerea de relaţii cu publicul oral sau īn scris, vor fi īncadrate, īn număr corespunzător, persoane care cunosc şi limba minorităţii respective.
Art. 58. [...] Īn condiţiile prevăzute la art. 23 al. 6, cetăţenii aparţinīnd minorităţilor naţionale, īn raporturile lor cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu aparatul de lucru al acestora, se pot adresa, oral sau īn scris, īn limba lor maternă şi vor primi răspuns īn aceeaşi limbă. De asemenea, īn aceste localităţi autorităţile administraţiei publice locale vor asigura inscripţionarea denumirii localităţilor, a instituţiilor publice şi unităţilor publice şi unităţilor proprii, precum şi afişarea anunţurilor de interes public şi īn limba minorităţii respective. [...]
Īn cazul īn care reprezentantul autorităţii publice sau funcţionarul acesteia nu cunoaşte limba minorităţii respective, se va folosi un traducător atestat, a cărui prezenţă va fi asigurată de primărie.
Īn domeniul īnvăţămīntului, se poate constata că se respectă prevederile internaţionale minimale privind predarea limbii materne, dar īn domeniul educaţiei efective īn limba minorităţilor apar deficienţe. Propunerile privind modificările LĪ, formulate īn Ordonanţa de urgenţă nr. 36/1997 soluţionează o mare parte din aceste deficienţe:
4. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
„Art. 8. — (1) Īnvăţămīntul de toate gradele se desfăşoară īn limba romānă. Acesta se desfăşoară, īn condiţiile prezentei legi, şi īn limbile minorităţilor naţionale, precum şi īn limbi de circulaţie internaţională.
(2) Īn fiecare localitate se organizează şi funcţionează unităţi, clase sau formaţii de studiu cu limba de predare romānă, şi, după caz, cu predarea īn limbile minorităţilor naţionale, ori se sigură şcolarizarea īn limba maternă īn alte localităţi.
(3) Studiul īn şcoală al limbii romāne, ca limbă oficială de stat, este obligatoriu pentru toţi cetăţenii romāni, indiferent de naţionalitate. Planurile de īnvăţămīnt trebuie să cuprindă numărul necesar de ore — şi, totodată, se vor asigura condiţiile — care să permită īnsuşirea limbii oficiale de stat.
(4) Atīt īn īnvăţămīntul de stat, cīt şi īn cel particular, documentele şcolare, nominalizate prin ordinul ministrului īnvăţămīntului, se īntocmesc īn limba romānă. Celelalte documente şcolare pot fi redactate īn limba de predare. Unităţile şi instituţiile de īnvăţămīnt pot efectua traduceri ale documentelor şcolare proprii.”
5. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
„Art. 9 — (1) Planurile īnvăţămīntului primar, gimnazial, liceal şi profesional includ religia ca disciplină şcolară.
Elevul, cu acordul părintelui sau al tutorelui legal instituit, alege pentru studiu religia şi confesiunea.
(2) Cultele recunoscute oficial de către stat pot solicita Ministerului Īnvăţămīntului organizarea unui īnvăţămīnt specific corespunzător necesităţilor de pregătire a personalului de cult, precum şi īnfiinţarea şi funcţionarea unor structuri de īnvăţămīnt laic, īn sistemul naţional de īnvăţămīnt, sub coordonarea şi controlul Ministerului Īnvăţămīntului. Susţinerea materială acestor structuri se asigură de către cultul respectiv şi parţial de către stat, potrivit unor norme aprobate de Guvern. Cultele recunoscute oficial de către stat răspund de elaborarea planurilor de īnvăţămīnt şi a programelor analitice care se aprobă de Secretariatul de Stat pentru Culte şi de Ministerul Īnvăţămīntului.” [...]
8. Alineatul (1) al articolului 22 va avea următorul cuprins:
„Art. 22 — (1) Studiile gimnaziale se īncheie cu susţinerea unui examen naţional de capacitate, structurat pe baza unei metodologii elaborate de către Ministerul Īnvăţămīntului, la Limba şi literatura romānă, Matematică şi la o probă de cultură generală, cuprinzīnd subiecte din discipline studiate. Elevii aparţinīnd minorităţilor naţionale, care frecventează cursurile gimnaziale īn limba maternă, susţin o probă la limba şi literatura maternă.” [...]
11. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 26 vor avea următoarul cuprins:
(1) Studiile liceale se īncheie cu examen naţional de bacalaureat, diversificat īn funcţie de profilul liceului, de profilul clasei şi de opţiunea elevului. Examenul naţional de bacalaureat constă īn susţinerea următoarelor probe:
[...] b) Limba şi literatura maternă — scris şi oral, pentru elevii care au urmat studiile liceale īntr-o limbă a minorităţilor naţionale; [...]
d) Istoria romānilor — oral. [...]
34. Articolul 118 va avea următorul cuprins:
„Art. 118 — Persoanele aparţinīnd minorităţilor naţionale au dreptul să studieze şi să se instruiască īn limba maternă, la toate tipurile, nivelurile şi formele de īnvăţămīnt, īn condiţiile prezentei legi.”
35. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 120 vor avea următorul cuprins:
„Art. 120 — (1) Disciplina Limba şi literatura romānă se predă īn īnvăţămīntul primar şi gimnazial după programe de īnvăţămīnt şi manuale şcolare elaborate īn mod special pentru minoritatea respectivă. Īn īnvăţămīntul liceal, disciplina Limba şi literatura romānă se predă după programe de īnvăţămīnt şi manuale şcolare identice cu cele pentru clasele cu predare īn limba romānă.
(2) Īn īnvăţămīntul primar, disciplinele Istoria romānilor şi Geografia Romāniei se predau īn limba maternă, după programe şi manuale identice cu cele pentru clasele cu predarea īn limba romānă, cu obligaţia transcrierii şi īnsuşirii toponimiei şi a numelor proprii romāneşti īn limba romānă.”
36. Articolul 122 va avea următorul cuprins:
„Art. 122 — Īn īnvăţămīntul de stat profesional, liceal şi postliceal de specialitate predarea se poate face īn limba maternă, la cerere, īn condiţiile legii, cu obligaţia īnsuşirii terminologiei de specialitate īn limba romānă.”
37. Articolul 123 va avea următorul cuprins:
„Art. 123 — (1) Īn īnvăţămīntul universitar de stat se pot organiza, īn condiţiile legii, la cerere, grupe, secţii, colegii, facultăţi şi instituţii de īnvăţămīnt cu predarea īn limba maternă. Īn acest caz, se va asigura īnsuşirea terminologiei de specialitate īn limba romānă.”
38. Articolul 124 va avea următorul cuprins:
„Art. 124 — Īn īnvăţămīntul de toate gradele şi nivelurile, probele de admitere şi probele examenelor de absolvire pot fi susţinute īn limba īn care au fost studiate disciplinele respective, īn condiţiile legii.” [...]
59. Articolul 180 va avea următorul cuprins:
„Art. 180 — Asupra dreptului copilului minor de a urma īnvăţămīntul obligatoriu īn limba romānă sau īn limba unei minorităţi naţionale hotărăşte părintele sau tutore.
Pe baza tabelului comparativ se observă că prevederile acestor ordonanţe sīnt īn concordanţă cu reglementările internaţionale, şi se impune adoptarea lor sub formă de lege.