::  Misiune :: Istoric :: Statut :: Membrii :: Structura :: Rapoarte anuale ::  Donaţii :: 2% ::  Comunicate :: Contact ::Articolele publicate în perioada
septembrie 1995 � iunie 1998 (nr. 1 � 8)

       altera 3

Autonomie şi autodeterminare
 
Belitser, Natalie: Popoare, naţiuni, minorităţi naţionale, grupuri etnice şi dreptul la autodeterminare
(cazul Ucrainei şi al Crimeii) I. 63
Deletant, Dennis: Minorităţile şi autonomia în Europa de Est contemporană: schimbări ale percepţiei internaţionale I.  7
Higgins, Rosalyn: Autodeterminarea I. 18
Kende, Pierre: Autodeterminare în Europa de Est ieri şi azi I. 36
Pan, Christoph: Dreptul la autonomie al grupurilor etnice din Europa I. 49

      

Drepturi individuale � Drepturi colective
Bíró Gáspár: Dreptul la alteritate ca drept de grup III. 30
Burgers, J. Hermann: Funcţia drepturilor omului ca drepturi individuale şi colective II. 33
Donnelly, Jack: Drepturi ale omului, drepturi individuale şi drepturi colective II. 7
Kusý, Miroslav: Drepturile colective ale minorităţilor III. 62
Rodley, Nigel S.: Probleme conceptuale în protecţia minorităţilor: dezvoltarea legislaţiei internaţionale  III. 7
Sanders, Douglas: Drepturile colective II. 45
Stan, Valentin: Tratatul româno-ungar şi problematica drepturilor colective III. 53


Drepturile omului şi religia
Durham, W. Cole, Jr.: Aspecte ale libertăţii religioase. Cadru comparativ IV. 7
Henkin, Louis: Religia şi ideea de drepturi IV. 70
Pollis, Adamantia: Ortodoxia răsăriteană şi drepturile omului IV. 80
  

Etnic  Naţional  Multinaţional
Gusfield, Joseph R.: Primordialism şi naţionalitate V. 14
Karlsson, Ingmar: Naţionalism şi minorităţi din perspectiva europeană V. 7
Kis János: Dincolo de statul-naţiune V. 37
Nutt, Mart: Diferite naţionalisme: cazul Estoniei V. 28
Thom, Françoise: Naţionalismul rusesc V. 23
     
Federalism
Agranoff, Robert: Evoluţia federală din Spania VI. 50
Elazar, Daniel J.: De la etatism la federalism  o schimbare de paradigmă VI. 22
Héraud, Guy: Federalismul VI. 7
Philippi, Paul: Federalism şi libertate VI. 36
     
Federalism şi reconciliere
Delmartino, Frank: Belgia după a patra reformă de stat: federalism complet sau confederalism în constituire? VII. 30
Kende, Pierre: Trei căi posibile pentru micile naţiuni est-europene VII. 23
Ordeshook, Peter C. & Shvetsova, Olga: Federalism şi elaborare constituţională VII. 7
      
Federalism şi devoluţie
Andreescu, Gabriel: De la problema transilvană la problema europeană VIII. 67
Bebler, Anton A.: A doua prăbuşire a Iugoslaviei şi federalismul VIII. 28
Capelle-Pogăcean, Antonela: Chestiune transilvană:dimensiune teritorială şi dimensiune etnică VIII. 76
Molnár Gusztáv: Problema transilvană VIII. 42
Neumann, Victor: Descentralizare sau recentralizare în Europea dunăreană. Cazul României VIII. 82
Pierré-Caps, Stéphane: Federalismul personal VIII. 7
      
Dialog
Andreescu, Gabriel: Atlanta: problematici reale şi judecăţi abstracte I. 69
Credinţă şi toleranţă IV. 98
De la monocultură la interculturalitate (I) VI. 72
De la monocultură  la interculturalitate (II) VII. 57
Un naţionalism �bun�, un naţionalism �rău�? II. 64
Relaţia majoritate-minoritate în Europa de Est V. 71
Tentanţia intoleranţei III. 68
 
Analiză
Roth, Andrei: Prejudecata etnică şi specificul naţional VII. 75
     
Eseu
Andreescu, Liviu: Tradiţia naţională VIII. 91
      
Studiu de caz
Bodó Zoltán � Cosmeanu, Marius � Mátéffy Csaba � Mărginean, Paul: Alter/Ego tîrgumureşean I. 77
Bodó Zoltán � Cosmeanu, Marius � Mátéffy Csaba � Mărginean, Paul: Alter şi Ego în minoritate
 (Majoritate, minoritate, victimitate) II. 80
Burtea, Vasile: Marginalizare istorică şi cooperare socială în cazul populaţiei de rromi V. 98
Haller István: Cazul Hădăreni VII. 106
Maliţa, Liviu: Sensurile unei polemici. Eşecul �Primului Congres al Artelor din România � 1921� III. 85
Mihok, Brigitte: Situaţia romilor din judeţul Mureş şi elaborarea unor strategii de sensibilizare VI. 102
Varga Attila: Reglementarea constituţională a bisericilor din România începînd cu 1918 IV. 115
      
Document
Carta Europeană a Limbilor Regionale sau Minoritare II. 93
Weber, Renate: Între sinceritate şi impresionarea Consiliului Europei II. 107
Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale  I. 97
Pan, Christoph: Comparaţie între Recomandarea
1201/1993 a Parlamentului Europei şi Convenţia-cadru I. 121
UFCEE: Chestiunea minorităţilor indică fisura spirituală şi ideologică a Europei I. 120
Stan, Valentin: Convenţia-cadru reprezintă rezultatul unui compromis I. 122
Vosganian, Varujan: Convenţia-cadru este inaplicabilă în dreptul intern I. 124
Declaraţia cu privire la eliminarea tuturor formelor de intoleranţă şi de discriminare bazată pe diferenţe religioase sau de credinţă. Declaraţia de la Cairo cu privire la drepturile omului în islam IV. 137
Haller István: Adaptarea drepturilor omului la tradiţia islamică IV. 143
Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei (Găgăuz Yeri) III. 102
Patraş, Eugen: Statutul juridic special al Găgăuziei (Găgăuz Yeri) III. 110
Tulbure, Alexei: Găgăuzii în Republica Moldova. Găgăuz Yeri III. 117
Legea Învăţămîntului Nr. 84 din 1995 VII. 124
Ordonanţa de urgenţă Nr. 36 VII. 128
Szilágyi N. Sándor: De ce nu îşi pot însuşi copiii maghiari limba română în şcoli? VII. 131
Recomandarea 1203 (1993) V. 110
Weber, Renate: O recomandare specifică pentru o minoritate aparte V. 114
Recomandarea de la Haga referitoare la drepturile minorităţilor naţionale la educaţie VIII. 130
Tratat de înţelegere, cooperare şi bună vecinătate între România şi Republica Ungară VI. 130
Tratat cu privire la relaţiile de bună vecinătate şi cooperare între România şi Ucraina VI. 140
Weber, Renate: Trei minorităţi şi solicitările lor: românii din Ucraina, ungurii din România, găgăuzii din Moldova VI. 142
     
Convergenţe transilvane
Benjamin, Lya: Consideraţii despre specificul identităţii evreieşti în Transilvania interbelică II. 128
Buzogány Dezső: De la intoleranţă la toleranţă IV. 148
Gazdovits, Nicolae: Armenii în Transilvania III. 124
Neumann, Victor: Sinagogi, rabini şi instituţia rabinatului în Banatul secolului al XVIII-lea II. 112
Niedermaier, Paul: Multiculturalitatea în concepţia spaţială a bisericilor medievale din Transilvania V. 122
Philippi, Paul: Ecclesia Theutonicorum Ultrasilvanorum I. 125
Spielmann-Sebestyén Mihály: Statutul evreilor din Transilvania la sfîrşitul secolului al 18-lea (Opinio de Judaeis) II. 220
Spielmann-Sebestyén Mihály: Un tîrgumureşean pentru istorie: Endre Antalffy VIII. 140
Trişcu, Aurelian: Străvechi valori culturale româneşti în arhitectura ecleziastică din Transilvania V. 119
Turda, Marius: Aurel C. Popovici şi federalismul românesc din Transilvania (1890-1906) VII. 149
     
Feţele Europei
Alcock, Anthony: Italia � Tirolul de Sud II. 147
Bekirov, Nadir: Mişcarea tătarilor din Crimeea şi strategia ucraineană. Cronologia unei înfrîngeri III. 160
Bossuyt, Mark J.& Leonard, Dick: Minorităţi în Belgia I. 163
Grünfeld, Fred: Minorităţi în Olanda I. 173
Horn, Frank: Garantarea drepturilor minorităţilor în Finlanda V. 126
Padioti, Gogu: Fărşeroţii şi cîntecele lor VII. 183
Pedersen, Klaus Carsten: Danemarca şi Germania. Minoritatea germană din Danemarca şi minoritatea daneză din Germania II. 161
Scotoni, Pau Puig i: Supravieţuire naţională, politică lingvistică şi coeziune internă. Modelul catalan VIII. 167
Solli, Per: Sami � popor băştinaş în Norvegia VII. 178
Steinberg, Jonathan: Minorităţi în Elveţia I. 153
Urban, Fred: Conceptul de naţiune în Franţa VI. 163
Zvarych, Roman: Labirintul Crimeii III. 147
      
Ecumenica
Black, Alan W.: Ironiile ecumenismului I. 182
Földesi Tamás: Principalele probleme ale libertăţii religioase în Europa de Est VIII. 174
Mojzes, Paul: Drepturile religioase ale omului în ţările balcanice post-comuniste II. 170
Novik, Veniamin: Creştinismul şi democraţia III. 166
Papastathis, Charalambos K.: Statutul Muntelui Athos în dreptul public elen V. 154
Veronis, Luke A.: Cuvîntul păcii sau lumi în război: religia, ostilitate şi reconciliere în sud-estul Europei VII. 190
Wilson, Bryan Ronald: Ostilitatea faţă de noile mişcări religioase VI. 169
      
Altera Pars
Andreescu, Gabriel: Martorii lui Iehova: radiografia unei violări a drepturilor omului IV. 125
Gallagher, Tom: Dimensiunile politice ale afacerii Caritas V. 173
Karnoouh, Claude: Un logos fără etos. Interculturalism şi multiculturalism în Transilvania VI. 174
Totok William: Sindromul maltez III. 176
   
Restitutio
Actele sinodului din 1700 IV. 166
Miron, Greta Monica: Unirea religioasă şi conştiinţa de sine a românilor IV. 171
Spielmann-Sebestyén Mihály: Unirea cu Roma în istoriografia maghiară IV. 185
      
Recenzii
Baier, Hannelore: Deportarea etnicilor germani din România în Uniunea Sovietică. 1945 II. 188
Liégeois, Jean-Pierre & Gheorghe, Nicolae: Roma/Gypsies: A European Minority II. 189
Revista Regio II. 191
Girasoli, Nicola: National Minorities. Who Are They? II. 194
Pierré-Caps, Stéphane: La multination. L�avenir des minorités en Europe Centrale et Orientale III. 191
Revista Via Europa nr. 2 III. 194
Human Rights � the new consensus III. 196
Journal of Ecumenical Studies IV. 199
Grammatiche di Pace IV. 201
Cross Curents IV. 202
Religious Human Rights in Global Perspective IV. 203
Religion and Human Rights in Europe IV. 206
La Roumanie Contemporaine V. 187
Sudden Rage at Dawn V. 192
Dr. Diaconu, Ion: Minorităţile VI. 200
România şi Minorităţile VI. 203
Le Rider, Jacques: Mitteleuropa VII. 197
Coudenhove-Kalergi, Richard N.: Pan-Europa VII. 202
Weber-Schlenther, Renate � Nassehi, Armin �  Sill, Oliver � Kneer, Georg: Die Deportation von Siebenbürger Sachsen in die Sowietunion. 1945-1949 VIII. 192
Glondys, Viktor: Tagebuch VIII. 196